De reviderede anbefalinger

Komitéen for god selskabsledelse har den 06.05.13 udsendt reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

De reviderede anbefalinger kan findes her.

Høringsudkastet til de reviderede anbefalinger er omtalt her.

De reviderede anbefalinger erstatter de eksisterende anbefalinger fra august 2011.

Komitéen for god selskabsledelse har udarbejdet et sammenligningsskema, der viser sammenhængen mellem de nye, reviderede anbefalinger og de justerede anbefalinger fra august 2011. Dette sammenligningsskema kan findes her.

Hvilke virksomheder er anbefalingerne relevante for?

Ligesom de eksisterende anbefalinger er de reviderede anbefalinger hovedsageligt relevante for børsnoterede virksomheder (virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land) og statslige aktieselskaber, idet sådanne virksomheder skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens §§ 107b og 107c.

Anbefalingerne kan dog også være relevante for andre, særligt større virksomheder, der ligeledes kan finde inspiration i anbefalingerne. Der er dog ikke krav om, at andre virksomheder end børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber skal medtage en redegørelse for virksomhedsledelse i ledelsesberetningen.

De enkelte anbefalinger

De reviderede anbefalinger for god selskabsledelse består af i alt 47 anbefalinger – i modsætning til de eksisterende anbefalinger, der består af i alt 79 anbefalinger.

De reviderede anbefalinger består af følgende kapitler og afsnit:

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter:

1.1.  Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

1.2.  Generalforsamling

1.3.  Overtagelsesforsøg

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar:

2.1.  Overordnede opgaver og ansvar

2.2.  Samfundsansvar

2.3.  Formanden og næstformanden for bestyrelsen

3. Bestyrelsens sammensætning og organisering:

3.1.  Sammensætning

3.2.  Bestyrelsens uafhængighed

3.3.  Bestyrelsesmedlemmer og antallet af ledelseshverv

3.4.  Ledelsesudvalg (eller -komitéer)

3.5.  Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

4. Ledelsens vederlag:

4.1.  Vederlagspolitikkens form og indhold

4.2.  Oplysning om vederlagspolitikken

5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision:

5.1.  Identifikation af risici og åbenhed om yderligere relevante oplysninger

5.2.  Whistleblower-ordning

5.3.  Kontakt til revisor.

Særligt om regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision

De reviderede anbefalinger for god selskabsledelse indeholder et kapitel om regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision (kapitel 5). Dette kapitel erstatter de tre kapitler i de eksisterende anbefalinger om henholdsvis regnskabsaflæggelse og finansiel rapportering (kapitel 7), risikostyring og intern kontrol (kapitel 8) samt revision (kapitel 9).

De reviderede anbefalinger indeholder på disse punkter ingen væsentlige ændringer i forhold til eksisterende anbefalinger.

Tidligere blev anbefalingen vedr. såkaldte whistleblower-ordninger (5.2) dog primært anset som relevant i internationalt arbejdende koncerner. I de reviderede anbefalinger er denne afgrænsning udgået.

Selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

NASDAQ OMX Copenhagen har allerede besluttet at implementere de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse i reglerne for udstedere af aktier. NASDAQ OMX Copenhagen har desuden fundet anledning til at opdatere reglerne for udstedere af aktier. Dette fremgår af et brev fra NASDAQ OMX Copenhagen til udstederne. Dette brev kan findes her.

Reglerne for udstedere af aktier med de implementerede ændringer kan i sin helhed findes på NASDAQ OMX Copenhagen’s hjemmeside.

De opdaterede regler for udstedere af aktier træder i kraft den 01.06.13, og de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse skal anvendes af selskaberne med virkning for regnskabsår, der starter den 01.01.13 eller senere, hvilket for selskaber med kalenderåret som regnskabsår vil sige med virkning for regnskabsåret 2013.

Der kan i øvrigt henvises til www.corporategovernance.dk.