Den primære forskel på et selskab med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og et anpartsselskab er, at anpartsselskaber er reguleret i Selskabsloven, hvor S.M.B.A.’er udspringer af den almindelige aftaleret. Den eneste lovregulering af S.M.B.A.’er er, at de efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder skal registreres for at have retsvirkning over for omverdenen.

Lighederne er mange, bl.a. den begrænsede hæftelse, i begge tilfælde hæfter ejerne udelukkende med deres indskud i virksomheden, beskatningsprocenten for selskabet (pt. 25 %) og der er samme fradragsmuligheder i den skattepligtige indkomst.

Til forskel fra i et ApS skal der minimum deltage to personer i et S.M.B.A. Dette er meget vigtigt at lægge mærke til, fordi hvis der ikke er to personer men kun én, som reelt deltager i det pågældende S.M.B.A., bliver det registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som en enkeltmandsvirksomhed, hvor ejerne ikke hæfter begrænset med deres indskud, men personligt og ubegrænset med hele deres formue for de forpligtelser S.M.B.A.’et påtager sig. I et ApS kan man som ejer aldrig, medmindre man gør noget ulovligt, komme til at hæfte for mere end de penge, der er indskudt i selskabet. Mindstekravet er efter den nye Selskabslov 80.000 kr for anpartsselskaber.

Udover disse tekniske forskelle, så er det kendt, at der i erhvervslivet er en tendens til at se med mistro på et S.M.B.A. Dette kan forklares med, at når man indgår aftaler med et ApS, så ved man, at der fra stifternes side er skudt minimum 80.000 kr. i virksomheden. Det samme kan man ikke være sikker på med et S.M.B.A. Et ApS vil således for omverdenen kunne fremstå som et mere seriøst alternativ til et S.M.B.A.