Den 13. juni 2014 træder den nye forbrugeraftalelov i kraft. Lovændringen bygger på et EU-direktiv, der har til hensigt at harmonisere visse dele af medlemsstaternes regulering af forbrugeraftaler med henblik på at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Overordnet medfører den nye forbrugeraftalelov en øget beskyttelse af forbrugeren. Særligt med hensyn til den erhvervsdrivendes oplysningspligt over for forbrugeren er tonen skærpet, og forbrugeren får samtidig en udvidet adgang til at anvende sin fortrydelsesret.

Fremover vil den erhvervsdrivende skulle respektere oplysningspligten i samtlige aftaler i modsætning til i dag, hvor der kun er oplysningspligt i forbindelse med fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes faste forretningssted. Den erhvervsdrivende vil ydermere blive pålagt at skulle give oplysninger om en række forhold. F.eks. skal tidsfrister og indholdet af en eventuel fortrydelsesret oplyses på et varigt medium.

Særligt hvad angår fjernsalg og aftaler, der indgås uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, medfører den nye lov væsentlige ændringer. Efter de nugældende regler kan en forbruger fortryde et køb i op til 3 måneder, hvis den erhvervsdrivende ikke har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten. Med den nye lov vil denne fortrydelsesret kunne forlænges i op til 12 måneder.

Endvidere vil en forbruger fremover bevare sin fortrydelsesret, uanset om forbrugeren har brugt varen i videre omfang, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, varen fungerer på. Forbrugeren vil dog som udgangspunkt skulle hæfte for en eventuel værdiforringelse som følge af brugen med undtagelse af den situation, hvor den erhvervsdrivende ikke har oplyst forbrugeren om fortrydelsesretten. I så fald skal den erhvervsdrivende tage varen retur uden mulighed for kompensation.

Lovændringen skærper tillige muligheden for bødestraf ved den erhvervsdrivendes manglende overholdelse af pligten til at oplyse om fortrydelsesretten. Efter de nugældende regler er der krav om, at den erhvervsdrivende groft eller gentagne gange skal overtræde pligten til at oplyse om eksistensen af en fortrydelsesret for at kunne blive idømt bødestraf. Fremover vil der ikke være krav om, at den erhvervsdrivende groft eller gentagne gange overtræder pligten til at give oplysninger om fortrydelsesretten, og den erhvervsdrivende vil således kunne blive idømt bøde allerede ved en førstegangsovertrædelse.