Virksomheder, der ikke efterlever påbud om at give oplysninger om samfundsansvar, må forvente, at der vil blive brugt tvangsmidler for at få dem til at offentliggøre den lovpligtige information, og revisor er forpligtet til at udtale sig, hvis der er væsentlige fejl og mangler i redegørelsen for samfundsansvar. Dette er, hvad økonomi- og erhvervsministeren netop har svaret Erhvervsudvalget.

Lovens krav og undersøgelse
Lovens krav er, at virksomheder i regnskabsklasse C(stor) og D skal medtage en redegørelse for samfundsansvar omfattende følgende tre dimensioner: 1) politikker for samfundsansvar, 2) hvordan politikkerne omsættes til handlinger, og 3) hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar samt eventuelle forventninger til arbejdet fremover (CSR-redegørelse). Hvis virksomheden ikke har politikker for samfundsansvar, skal dette oplyses i ledelsesberetningen.

Baggrunden for Erhvervsudvalgets spørgsmål til ministeren er en undersøgelse af, hvordan årsregnskabslovens oplysningskrav om samfundsansvar virker i praksis, jf. omtale i nyheden fra september 2010, Rapportering om samfundsansvar under lup på.

Undersøgelsen viser, at ikke alle virksomheder lever fuldt ud op til kravene i loven. Eksempelvis er der mange virksomheder, der ikke redegør for, hvad der er opnået som følge af arbejdet med samfundsansvar.

Erhvervsudvalgets spørgsmål og ministerens svar
Erhvervsudvalget spurgte økonomi- og erhvervsministeren om, hvordan ministeren vil få virksomhederne til at leve op til deres samfundsansvar, og hvad ministeren vil gøre, for at revisorerne i deres revisionspåtegninger gør opmærksom på, hvis en virksomhed ikke opfylder lovens krav om at redegøre for samfundsansvar.

Økonomi- og erhvervsministeren svarer bl.a.
”De virksomheder, som ikke efterlever påbuddene, må forvente, at der vil blive brugt tvangsmidler for at få dem til at offentliggøre den lovpligtige information straks. I tilfælde af særligt grove fejl og mangler kan der blive tale om krav om såkaldt ”straksberigtigelse”, hvor virksomhederne pålægges umiddelbart at offentliggøre korrigerende information.”

Ministeren svarer også, at revisor er forpligtet til at reagere, hvis der konstateres væsentlige fejl og mangler ved redegørelsen for samfundsansvar. E&S vil, i samarbejde med FSR, gøre en yderligere indsats for at øge selskabernes og revisorernes kendskab til og forståelse af de nye oplysningskrav, herunder vil den eksisterende vejledning blive suppleret med en række eksempler. Endvidere vil E&S have fokus på overholdelse af kravene i forbindelse med regnskabskontrollen.

Derudover afholder styrelsen til december en konference om lovkravet sammen med FSR.

Rådet for Samfundsansvar
Rådet for Samfundsansvar er den 23. november 2010 kommet med nye anbefalinger til regeringen om danske virksomheders arbejde med samfundsansvar (CSR). Økonomi- og Erhvervsminister, Brian Mikkelsen har udtalt, at regeringen støtter forslaget om at gøre flere store virksomheder til globale frontløbere inden for samfundsansvar.