Ny erklæringsbekendtgørelse

Som omtalt her har Erhvervsstyrelsen i februar udsendt et høringsudkast til en ny erklæringsbekendtgørelse.

Erhvervsstyrelsen har den 22.04.13 udsendt den nye erklæringsbekendtgørelse i endelig form. Der er tale om bekendtgørelse nr. 385 af 17.04.13.

Den nye erklæringsbekendtgørelse kan findes her.

Den nye erklæringsbekendtgørelse indeholder et nyt afsnit vedr. erklæringer om udvidet gennemgang af regnskaber, jf. bekendtgørelsens §§ 9-11. Dette afsnit er i vidt omfang baseret på afsnittet om revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, jf. bekendtgørelsens §§ 3-8.

Den nye erklæringsbekendtgørelse indeholder desuden enkelte ændringer af afsnittet om revisionspåtegninger på reviderede regnskaber, jf. bekendtgørelsens §§ 3-8, afsnittet vedr. erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber, jf. bekendtgørelsens §§ 12-15 (tidligere §§ 9-12), og afsnittet om andre erklæringer med sikkerhed, jf. bekendtgørelsens §§ 16-19 (tidligere §§ 13-16).

Den nye erklæringsbekendtgørelse træder i kraft den 22.04.13 og erstatter den eksisterende erklæringsbekendtgørelse, jf. bekendtgørelsens § 21. Fra og med denne dato kan revisor således afgive erklæringer om udvidet gennemgang.

Erhvervsstyrelsens nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang

Samtidig med udsendelsen af den nye erklæringsbekendtgørelse har Erhvervsstyrelsen udsendt en ny erklæringsstandard for små virksomheder (udvidet gennemgang af årsregnskaber). Denne erklæringsstandard indgår som bilag til den nye erklæringsbekendtgørelse.

FSR’s nye standard om udvidet gennemgang

Samtidig med Erhvervsstyrelsens udsendelse af den nye erklæringsbekendtgørelse og den nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang har FSR udsendt en ny standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

FSR’s nye standard om udvidet gennemgang kan findes her.

FSR’s nye standard om udvidet gennemgang er en ”overbygning” på Erhvervsstyrelsens nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang i den forstand, at samtlige bestemmelser i Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard er indeholdt i FSR’s standard, men FSR’s standard indeholder herudover en række yderligere bestemmelser, der ikke findes i Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard.

FSR’s nye standard om udvidet gennemgang træder i kraft samtidig med den nye erklæringsbekendtgørelse og Erhvervsstyrelsens nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang den 22.04.13.

ISRE 2400

Som omtalt her har Revisionsteknisk udvalg i februar udsendt en ny erklæringsstandard – ISRE 2400 vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber.

Både Erhvervsstyrelsens nye erklæringsstandard om udvidet gennemgang og FSR’s nye standard om udvidet gennemgang er baseret på ISRE 2400.

Supplerende oplysninger vedr. andre forhold, herunder om ledelsesansvar

Den nye erklæringsbekendtgørelse kræver, at revisor i erklæringer om udvidet gennemgang af årsregnskaber – ligesom i revisionspåtegninger på årsrapporter – skal give supplerende oplysninger vedr. andre forhold, herunder om ledelsesansvar, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 7, jf. § 7, stk. 2.

I erklæringer om udvidet gennemgang, der afgives i henhold til selskabsloven, skal revisor derimod ikke give supplerende oplysninger vedr. andre forhold, herunder om ledelsesansvar. Det samme gælder allerede, for så vidt angår erklæringer om revision, der afgives i henhold til selskabsloven.

Andre erklæringer

Den nye erklæringsbekendtgørelse er efter udløbet af høringsfristen blevet ændret således, at det nu fremgår af bekendtgørelsen, at en erklæring om udvidet gennemgang af et årsregnskab også skal indeholde ”Andre erklæringer, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 1, nr. 6. Det fremgår således af bekendtgørelsen, at hvis revisor har indgået aftale med virksomhedens ledelse om afgivelse af andre erklæringer, skal disse erklæringer angives i et særskilt afsnit efter erklæringen om den udvidede gennemgang af årsregnskabet, jf. bekendtgørelsens § 9, stk. 5.

Tilsvarende ændringer er foretaget i afsnittet vedr. erklæringer om gennemgang (review) af regnskaber, jf. bekendtgørelsens § 12, stk. 1, nr. 7 og § 12, stk. 5.

Der er som følge af tilblivelsen af disse bestemmelser efter udløbet af høringsfristen stor usikkerhed om, hvordan bestemmelserne skal fortolkes.

Spørgsmål og svar vedr. udvidet gennemgang

Samtidig med udsendelsen af den nye erklæringsbekendtgørelse og den nye erklæringsvejledning om udvidet gennemgang har Erhvervsstyrelsen udsendt en oversigt over spørgsmål og svar vedr. udvidet gennemgang.

Denne oversigt kan findes her.

Oversigten besvarer bl.a. følgende spørgsmål:

Virksomheder i regnskabsklasse A og virksomheder i regnskabsklasse B, der ikke er underlagt lovpligtig revision

Kan erklæringsstandarden anvendes af virksomheder, der aflægger årsregnskab efter reglerne i årsregnskabslovens regnskabsklasse A, og virksomheder i regnskabsklasse B, der ikke er underlagt lovpligtig revision?

Den nye erklæringsbekendtgørelse er ikke til hinder for at virksomheder, der aflægger årsregnskab efter reglerne i årsregnskabslovens regnskabsklasse A, og virksomheder i regnskabsklasse B, der ikke er underlagt lovpligtig revision, kan anvende erklæringsstandarden.

Der er korrekt, at den nye erklæringsbekendtgørelse ikke er til hinder for, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse A anvender udvidet gennemgang.

Det fremgår imidlertid af både Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard om udvidet gennemgang og FSR’s standard om udvidet gennemgang, at udvidet gennemgang alene kan anvendes af virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, jf. afsnit A2.

Dette indebærer, at virksomheder omfattet af regnskabsklasse A ikke kan anvende udvidet gennemgang – uanset størrelse.

Oversigten besvarer desuden følgende spørgsmål:

Virksomheder i regnskabsklasse B underlagt krav om forvaltningsrevision

Kan erklæringsstandarden anvendes af virksomheder der aflægger årsregnskab efter reglerne i årsregnskabslovens regnskabsklasse B, men hvor der er krav om, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og dermed krav om, at revisionen skal omfatte forvaltningsrevision?

Erklæringsbekendtgørelsen fastsætter de generelle regler for revisors afgivelse af erklæringer. Disse regler kan naturligvis afviges ved særlovgivning, der kan være til hinder for at anvende erklæringsstandarden, som det også fremgår af lovbemærkningerne til lovforslaget. Reglerne om revision vil typisk fremgå af særlovgivningen i de tilfælde, hvor der er pålagt forvaltningsrevision. Det må i disse tilfælde derfor bero på særlovgivningen, hvad der er tilladt/mulig.

Dvs., at virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, hvor der er krav om, at revisionen skal udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og dermed krav om, at revisionen skal omfattet forvaltningsrevision, ikke kan anvende udvidet gennemgang, medmindre særlovgivningen undtagelsesvist tillader dette.