Danske virksomheder blev i perioden 1. januar 1988 til 31. december 1991 opkrævet en afgift på 2,5% i daglig tale benævnt ”AMBI”. Afgiften blev beregnet på baggrund af momsgrundlaget eller af lønsummen. Opkrævning af AMBI’en trådte i stedet for tidligere opkrævninger af arbejdsgiverafgifter, som udgjorde 10.300 kr. pr. fuldtidsansat.

Daværende EF-domstol fastslog i 1992, at AMBI’en var uforenelig med EU-retten, og Skatteministeriet gav efterfølgende mulighed for, at de berørte virksomheder kunne få tilbagebetalt den ulovligt opkrævede AMBI. Dog kunne der kun ske tilbagebetaling i det omfang, der ikke var sket ”overvæltning” af afgiften i priserne til køberne af virksomhedens varer eller ydelser, og kun såfremt den af virksomheden betalte AMBI oversteg det beløb, som virksomheden forinden AMBI’ens indførelse skulle have betalt i arbejdsgiverafgifter. Virksomhederne fik derfor ved tilbagebetalingen reduceret tilbagebetalingskravet med de arbejdsgiverafgifter, der skulle have været betalt efter de tidligere regler.

EU-domstolen har i dom af 6. september 2011 fastslået, at et princip om at nægte krav om tilbagebetaling af en ulovligt opkrævet afgift, hvis der er sket ”overvæltning”, for så vidt er acceptabelt, men at Skatteministeriet ikke var berettiget til at reducere tilbagebetalingen som følge af, at AMBI’en trådte i stedet for en anden afgift.

Spørgsmålet er nu, om virksomhederne har mulighed for at få den for meget erlagte AMBI tilbagebetalt? I mellemtiden har vi fået nye forældelsesfrister, der har medført en nedsættelse af forældelsesfristen fra 20 år til 10 år. Der kan derfor være risiko for, at nogle af kravene eller alle krav kan være forældede. Det må forventes, at SKAT kommer med en meddelelse herom inden længe.

Indtil videre anbefaler vi, at man som virksomhed gør sig overvejelser om, hvorvidt man har krav til gode, i hvilken størrelsesorden, samt om man har mulighed for at dokumentere kravene. Hvis SKAT ikke meget snart selv kommer med en udmelding, kan det blive relevant selv at rejse krav for at undgå forældelse. Vi følger op på sagen