Som følge af de seneste reformer i den korrigerede finanslov for 2012 af 29.12.2010, der er fulgt op af den korrigerede finanslov for 2011 af 29.07.2011, især vedrørende beskatning af ydelser og indtægter fra fremmede kilder (danske i dette tilfælde), ses nedenfor et resume af de skatteordninger, der gælder for disse indkomster i Frankrig fra 01.01.2011.

  1. Vedrørende pensionsydelser (folkepension, pensioner, der hidrører fra rettigheder som følge af en tidligere aktivitet, beløb betalt til en tidligere lønmodtager fra en supplerende pensionskasse):

Efter dansk opsigelse af dobbeltbeskatningsaftalen med Frankrig beskattes disse ydelser i Frankrig på samme måde som franske ydelser, der modtages af en fransk skatteborger, og giver ikke anledning til skattenedslag. Desuden skal man indberette det modtagne bruttobeløb (uden fradrag for betalt dansk skat).

I de seneste ovennævnte lovtekster er denne ordning ikke blevet ændret.

  1. Vedrørende akkumulerende obligationer, kapitalopsparing og lignende typer investering (livsforsikringer), der er blevet oprettet i et udenlandsk selskab i et EØS-land:

Inden ovennævnte love trådte i kraft (altså årene inden 1.01.2011) kunne afkastet (betegnet som kapitalydelse) fra visse aftaler fritages for indkomstskat i medfør af fransk skattelovs § 125-O A (art. 125-O A du Code Général des Impôts) og retspraksis på området samt den administrative doktrin 5 F-1261 nr. 1 af 10.02.1999.

Disse aftaler, hvor forsikrede indbetalte indskud, sikrede, ved kapitalstiftelsesperiodens udløb, en tilbageførelse af alle de investerede midler over en vis periode, forhøjet med renter (det var kun renterne, der blev indkomstbeskattet under kategorien kapitalindkomst, samt pålagt sociale afgifter).

Dog for at man kunne drage fordel af skattefritagelse i medfør af fransk skattelovs § 125-O A (art. 125-O A du Code Général des Impôts), skulle aftalerne opfylde følgende betingelser:

-          Indgåelse af aftalen inden den 1. januar 1983

-          Eller efter den 1. januar 1983 og med en løbetid på mindst otte år (seks år for aftaler indgået mellem den 1. januar 1983 og den 31. december 1989) for den del af afkastet, der er opnået eller konstateret pr. den 31. december 1997, og for den del af afkastet, der er opnået eller konstateret fra den 1. januar 1988 og forbundet med de indbetalinger, der blev foretaget inden den 28. september 1997

-          Frivillig aftale (uden forbindelse til skattesubjektets tilhørsforhold til socialsikring og uden for danske obligatoriske sociale sikringsbidrag, der har til formål at finansiere et pensionssystem ved omfordeling eller et obligatorisk overførselsindkomstsystem)

-          Aftalens indbetalinger skulle komme direkte fra rentenyderens egne personlige midler og ikke fra arbejdsgiveren og ikke medføre nogen overførsel i tilfælde af forsikringstagers død til fordel for hans arvinger...)

-          Indskuddene i stiftelsesperioden måtte ikke være fradragsberettigede

Under disse betingelser ansås den således stiftede renteaftale blot som tidsbegrænset og ikke som en skattepligtig livrente eller pension, da der var tale om en fri opsparing, som indtægtsnyderen havde foretaget i sit erhvervsaktive liv.

Imidlertid bestemte § 59 i ovennævnte lov af 29.12.2010 beskatningsbetingelserne for pensionsydelser, der blev helt eller delvist indbetalt i form af kapital fra 1.01.2011 og ændrede teksten i fransk skattelovs § 79 (art. 79 du Code Général des Impôts) vedrørende den samlede indkomsts dele, der er grundlag for beregning af indkomstskat i Frankrig (nemlig gager, godtgørelser, honorarer, lønninger, ydelser og livrenter), idet der blev indføjet et punkt om medregning af pensionsydelser indbetalt i form af kapital.

Derfor betegner de franske skattemyndigheder siden 1.01.2011 pensionsydelser indbetalt i form af kapital og udsprunget af ovennævnte aftaler, som bebyrdende pensions- og livrenteaftaler (jf. punkt 3 nedenfor), der beskattes i Frankrig.

De franske skattemyndigheder har ikke desto mindre til dato modtaget mange sager vedrørende især betingelserne for indkomstbeskatning af pensionsydelser i henhold til gældende regler om pensioner eller kapitalindkomst (kapitalen beskattes ikke, men kun afkastet).

  1. Vedrørende livrenter stiftet som gensidig bebyrdende aftale:

Livrenter, der er stiftet som en gensidig bebyrdende aftale, opstår normalt ved en frivillig aftale, indgået af rentenyderen, der frivilligt har accepteret at afgive en del af sin formue (løsøre, fast ejendom eller pengebeløb...) til gengæld for løbende likvide indtægter over et vist antal år.

Der drejer sig for eksempel om livrenteaftaler, der indgås med et forsikringsselskab, mod indbetaling af kapital over længere tid. 

Disse livrenter beskattes i Frankrig i henhold til bestemmelserne i fransk skattelovs § 158 (art. 158 du Code Général des Impôts) på følgende måde:

-          Disse ydelser skal kun medregnes i indtægtsnyderens indkomst for en del af beløbet, hvilket afhænger af rentenyderens alder på tidspunktet for oppebærelse af ydelsen og beløbets størrelse.

-          Det skal herved understreges, at der ligeledes skal betales sociale afgifter af disse ydelser (nuværende 15,5 %) under kategorien formueindkomst.

Den skattepligtige del af ydelsen beregnes som følger:

-          70 %, hvis vedkommende dengang var under 50 år

-          50 %, hvis han var mellem 50 og 59 år

-          40 %, hvis han var mellem 60 og 69 år

-          30 %, hvis han var ældre end 69 år.

Dato fra hvilken, der oppebæres ydelse, bestemmes herefter anderledes afhængig af om ydelsen oppebæres på én gang eller løbende over tid:

-          Datoen, der lægges til grund for en ydelse, der oppebæres på én gang, er den, der er fastsat i aftalen om livrente i tilfælde af fx afståelse af et aktiv, eller overførsel af midler, eller afståelse af kapital

-          Datoen, der skal lægges til grund ved en løbende ydelse over tid, er datoen, hvor den faktiske oppebærelse sker.  Denne dato kan faktisk være forskellig fra den teoretiske dato for oppebærelse, der er fastsat i den oprindelige livrenteaftale, fra hvilken dato debitorselskabet forpligter sig til at betale ydelsen. Dato fra hvilken, der oppebæres ydelse, er ikke nødvendigvis automatisk og afhænger især af parternes omhyggelighed med at overholde visse forpligtelser for at få debitorselskabet til at udstede dokumentation for, at rentenyderen har ret til at modtage ydelsen. Datoen, der skal lægges til grund, figurerer i princippet på denne dokumentation.

Jeg skal til slut gøre opmærksom på, at visse livrenter er fritaget for skat i Frankrig. Det drejer sig om ydelser, der i henhold til loven udbetales til personer, der har været udsat for en arbejdsulykke eller erhvervssygdom, som en erstatning til skadelidte, der er vedvarende total uarbejdsdygtig i henhold til en retsafgørelse eller forlig med forsikringsselskabet (trafikulykke) eller desuden renter udbetalt, når man træder ud af en opsparingsordning PEP eller PEA.