Betaling af skatter ved overdragelse til staten

1 Artikel 1716 bis i den almindelige franske skattelov (CGI) bestemmer, at overdragelse til staten af visse ejendomme (løsøre og faste ejendomme) kan udgøre betaling af afståelsesskat eller arveafgift. Formueskatten (15F) kan ligeledes betales på denne made i henhold til artikel 1723 c.-00 A i den almindelige skattelov (CGI) (som bestemmer, at denne skat opkræves og inkasseres i henhold til de samme regler som for arveafgift).

Artikel 53, x i tilføjelserne til finansloven 2011 af 28. december 2011 ændrer på flere punkter overdragelse af en ting i betalings sted, som foreskrives af disse artikler.

Opsummering af proceduren:

Den skattepligtige indsender et tilbud med angivelse af arten og værdien af den ejendom, som denne påtænker at overdrage til staten.

Tilbuddet om overdragelse af ting i betalings sted undersøges af direktoratet for de offentlige finanser (Direction generale des finances pibliques), som videresender det til Den fællesministerielle kommission for bevarelse af nationens kunstneriske arv (Commission interministerielle d'agrement pour la conservation du patrimoine artistique national), som udtaler sig om ejendommens kunstneriske og historiske interesse og om dens salgsværdi.

Budgetministeren beslutter efter Kommissionens anvisning, om ejendommen skal godkendes. Den skattepligtige informeres om beslutningen, som han kan accepters eller afslå med begrundelse i den fastsatte salgsværdi.

Nye betingelser for antagelighed

2 Det skattebeløb, som den skattepligtige tilbyder at betale ved overdragelse af ting, skal mindst være på 10.000 € for hver beskatning (artikel 53, X-A-2.).

3 De ejendomme, som tilbydes som betaling,

- må ikke have været genstand for to afslag,

- skal have været i den pågældende persons eje i mindst fem ar, medmindre de er blevet overdraget gratis (artikel 53, X-A-3.).

Procedurens rammer

4 Artikel 53, X-A-2. i loven forbyder tilbagetrækning af et tilbud om overdragelse af ting i betalings sted i de seks måneder, der følger indleveringen. Denne periode kan forlænges med tre måneder ved administrativ beslutning, som forkyndes med begrundelse for vedkommende.

Sanktionen for tilbagetrækning inden beslutning om godkendelse er pålæggelse af strafrenter på det skyldige beløb (se nr. 5).

5 Såfremt den skattepligtige afviser godkendelsen af overdragelse af ting i betalings sted til den værdi, som denne selv havde foreslået i sit tilbud, eller såfremt denne trækker sit tilbud tilbage inden beslutningen om evt. godkendelse modtages, pålægges skattebeløbet strafrenter i henhold til artikel 1727 i den almindelige skattelov (CGI) (0,40 % pr. måned).

Strafrenten løber fra den første dag i den måned, der følger efter den dato, hvor skattebeløbet skulle være betalt og frem til den sidste dag i den måned, hvor betalingen finder sted (artikel 53, X-A-3.).

6 Nar overdragelsen godkendes til en værdi, som afviger fra den, som den skattepligtige har foreslået, har sidstnævnte en frist på tredive dage til enten at bekræfte sit tilbud til den nye værdi eller afslå det.

såfremt han afslår tilbuddet, løber strafrenterne kun fra den første dag i den måned, der følger den, hvori fristen udløber, og indtil den sidste dag i den måned, hvor betalingen finder sted (artikel 53, X-A-3.).

Der pålægges således ikke strafrenter, hvis den skattepligtige, som har trukket sit tilbud tilbage pga. uenighed om værdien, betaler det skyldige skattebeløb inden for en frist på en måned efter at have modtaget informationen om beslutningen.

Bortskaffelse af to procedurer

7 Lovens artikel 53, X-A-1. afskaffer muligheden for overdragelse i betalings sted af to kategorier af ejendomme (nævnt i artikel 1716 bis, I i den almindelige skattelov - CGI), som i praksis var ubrugelige:

faste ejendomme (bygget eller ej) bestemt til at blive overdraget til en offentlig myndighed eller en social udlejer med henblik på anvendelse til boliger til lav husleje,

værdipapirer udstedt af børsnoterede selskaber, investeringsbeviser, som investerer i værdipapirer udstedt af børsnoterede selskaber eller i omsættelige obligationer samt omsættelige obligationer med henblik på gratis overdragelse til finansiering af et forsknings- eller uddannelsesprojekt på en offentlig institution (af videnskabelig, kulturel og faglig art eller af videnskabelig og teknologisk art) eller til en statsanerkendt eller lignende forskningsfond.

For at sikre en kohærens er det første bis i artikel 1723 ter 00 AA i den almindelige skattelov (CGI), som udelukker betaling af formueskat (150 ved overdragelse af værdipapirer ligeledes bortfaldet (artikel 53, X-B).

Ikrafttrædelse

8 Disse bestemmelser træder i kraft dagen efter loven er blevet offentliggjort i statstidende, det vil sige den 30. december 2011. De er således gældende for tilbud om overdragelse af ting i betalings sted, som indleveres fra denne dato.