Med vedtagelsen af den såkaldte BoligJobplan er det muligt fra den 1. juni 2011 at få skattemæssigt fradrag for arbejdslønnen for et stort antal ydelser til hjælp og istandsættelse i hjemmet.

Hvad betyder det for dem, der skal have udført arbejde i hjemmet?

Fradraget kan gives til alle medlemmer i husstanden, der er fyldt 18 år inden årets udgang, og fradraget kan maksimalt udgøre 15.000 kr. pr. år pr. person.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag (som f.eks. befordringsfradraget), hvilket svarer til en maksimal skattebesparelse på gennemsnitligt ca. 5.000 kr. pr. person pr. år.

Hvilke arbejder gives der fradrag for?

Der kan opnås fradrag til en lang række arbejder, men dog udelukkende for arbejdslønnen. Betaling for materialer er ikke omfattet af fradragsretten. Der er i forbindelse med vedtagelsen af loven sket en opdeling i to kategorier:

A. Serviceydelser i hjemmet

F.eks. rengøring, havearbejde og børnepasning

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger*)

F.eks. malerarbejde, reparation/renovering/udskiftning af diverse installationer samt døre, vinduer, køkken og bad m.m.

*) En helårsbolig er den bolig, hvor den skattepligtige (der tager fradrag) har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets

udførelse. Sommerhuse er ikke omfattet af ordningen, medmindre de lovligt anvendes som helårsbeboelse.

Hele listen over de fradragsberettigede ydelser, fordelt på de to kategorier, findes til sidst i nyhedsbrevet.

Hvad kræves der for at få fradraget?

 • Arbejdet skal være udført efter 1. juni 2011
 • Udgifterne skal være betalt
 • Betalingerne skal indtil videre foretages i banken eller via netbank
 • Serviceydelser i hjemmet (A) skal være udført af en person, der er fyldt 18 år ved årets udgang
 • Ved arbejder (A), udført af personer, kan der udfyldes en serviceattest med cpr-nr. og kontonummer
 • Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (B) skal være udført af en momsregistreret virksomhed
 • Fakturanummer, CVR-nummer og specifikation af arbejdslønnen skal fremgå af fakturaen
 • Der må ikke være givet offentlige tilskud til det udførte arbejde, f.eks. tilskud efter lov om hjemmeservice
 • Dokumentationen for de afholdte udgifter skal gemmes, hvis SKAT skulle bede om den
 • I slutningen af 2011 kan udgifterne tastes ind på www.skat.dk sammen med fakturanummer eller cpr-nr.

Optimering af husstandens fradrag

Da fradraget maksimalt kan udgøre 15.000 kr. pr. person pr. år, vil det være en fordel at overveje følgende for at sikre, at fradraget udnyttes maksimalt:

 • Hvis årets samlede udgifter er over 15.000 kr., bør regningerne for de fradragsberettigede udgifter fordeles og stiles til de øvrige voksne personer i husstanden
 • Hvis der er tale om større projekter, der igangsættes sidst på året, bør regningen splittes op i rater, således at en andel betales allerede i f.eks. 2011 og resten i 2012, så der opnås fradrag i såvel 2011 og 2012

Ydelser dækket af servicefradraget

A. Serviceydelser i hjemmet (udført af en virksomhed eller privatperson)

Almindelig rengøring

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter

Almindeligt havearbejde m.m.

 • Græsslåning
 • Hækkeklipning
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer
 • Snerydning

B. Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger (udført af en virksomhed)

Boligens ydre rammer

 • Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
 • Reparation eller udskiftning af ruder i vinduer og terrassedøre med glas
 • Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.m.
 • Reparation, maling og isolering af ydervægge
 • Forbedringer af boligens tilgængelighed for handicappede
 • Fornyelse eller etablering af dræn
 • Radonsikring
 • Installation af solfangere og solceller

Boligens indre rammer

 • Reparation eller fornyelse af køkken og bad
 • Gulvarbejder
 • Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
 • Reparation eller fornyelse af elinstallationer
 • Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg samt biokedelanlæg
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Udskiftning eller reparation af fjernvarmeenheder
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Maler- og tapetserarbejde

Kilde: www.skat.dk