Dødsboskifteloven ændres pr. 1. juli 2011, herunder med hensyn til følgende:

Legater skal betales, når fristen for anmeldelse af krav er udløbet, og boet utvivlsomt er solvent og har tilstrækkelige likvide midler. Skifteretten skal i forbindelse med boets udlevering til privat skifte altid give skriftlig meddelelse til legatarer om deres ret.

Skifteværger kan fremover selv anmode statsforvaltningen om, at der iværksættes et værgemål.

Udgifter til en advokats behandling af et bo kan ikke fratrækkes ved en senere beregning af, om et bo efter udlevering til f.eks. bobestyrerbehandling kan udlægges som boudlæg.

Det bliver muligt at autorisere bobestyrere i en tidsbegrænset periode på 10 år.

En længstlevende ægtefælles ønske om, at en bestemt autoriseret bobestyrer skal behandle fællesboet eller skilsmissesærejet, skal som udgangspunkt imødekommes af skifteretten. Dette er en lovfæstelse af hidtidig praksis.

En bobestyrer skal på det første møde, og når der i øvrigt er anledning dertil, skriftligt oplyse arvingerne om, hvordan salæret beregnes, og om muligt den forventede størrelse heraf. Bobestyreren skal endvidere oplyse om, hvilke øvrige omkostninger der må forventes.

Bobestyreren har fremover ikke pligt til at udarbejde åbningsstatus på en særlig blanket.

Fristen for klager over bobestyreres afgørelser er forlænget fra 2 til 4 uger.

Skifterettens vejledningspligt er udvidet til også at gælde kreditorer. Omfanget af skifterettens vejledningspligt bør ifølge bemærkningerne gradueres efter, hvilken kreditor der er tale om. Er kreditor f.eks. en privatperson eller en mindre erhvervsvirksomhed, må skifteretten således være mere opmærksom på, om der er behov for vejledning.

De nye regler gælder ved dødsfald eller skiftebegæringer efter lovens ikrafttræden.