Hvornår er der tale om dødslejegaver, og hvornår er gaven at betegne som almindelig gave? Og hvilken betydning har sondringen?

Dette er nogle af de spørgsmål, som Vestre Landsret for nylig har taget stilling til. Sagen omhandlede spørgsmålet om, hvorvidt gaver på i alt kr. 510.600 givet til givers børn tæt på givers dødsfald var såkaldt dødslejegaver eller skulle betragtes som almindelige gaver.

Det klare udgangspunkt er, at man i levende live har fuld rådighed over sin formue, herunder også rådighed til at give gaver. Dette udgangspunkt modificeres dog, såfremt der gives gaver på et tidspunkt i livet, hvor døden må anses for nært forestående.

Dødslejegaver er iflg. arveloven "gaver, der er givet kort før giverens død på et tidspunkt, hvor døden må anses for nært forestående, og giveren var klar over dette." Hvornår døden er nært forestående er ikke nærmere fastlagt i hverken arveloven eller praksis på området. Dette afgøres på baggrund af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Endvidere gælder for dødslejegaver i modsætning til almindelige gaver, at der for disse skal oprettes gyldigt testamente, for at gaverne anses for gyldige.

I den seneste kendelse på området fra Vestre Landsret havde afdøde givet pengegaver til sin nærmeste familie 2-3 uger før sin død. Iflg. lægelige oplysninger måtte afdøde på tidspunktet, hvor gaverne blev givet, have været klar over, at døden var nært forestående, idet afdøde var diagnosticeret med uhelbredelig lungecancer.

Landsretten kom i denne sag frem til, at gaver givet otte dage efter givers indlæggelse på hospice var gaver givet på et så sent stadie i givers sygdom, at der var tale om dødslejegaver, og da reglerne for oprettelse af testamente ikke var iagttaget, blev gaverne anset for ugyldige.

Pengegaverne skulle derfor tilbagebetales til dødsboet, således at beløbet blev tillagt arvebeholdningen med det fulde beløb, hvoraf der skulle betales boafgift af gaverne. Gaverne var ellers givet inden for det afgiftsfrie beløb, hvilket på daværende tidspunkt udgjorde kr. 58.700 pr. barn.