Folketinget vedtog den 7. april 2011 lovforslag om digitale regnskaber, som er et skridt i retning af fuld digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige.

Den vedtagne lov indeholder bl.a. en ændring af årsregnskabsloven. Ændringen giver E&S hjemmel til at fastsætte regler om, at årsrapporter og andre dokumenter, som styrelsen modtager i henhold til årsregnskabsloven, skal indberettes eller indsendes digitalt. Senere er det ifølge lovbemærkningerne tanken, at også kommunikation mellem styrelsen og virksomhederne, medlemmerne af virksomhedens ledelse, revisor eller rådgiver i forbindelse hermed, skal foregå digitalt.

Tidsplan for digital indberetning af årsrapporter
Der er lagt op til følgende tidsplan for, hvornår digital kommunikation bliver obligatorisk:

Regnskabsklasse

 Obligatorisk for årsrapporter, hvis indsendelsesfrist udløber

 Dvs. obligatorisk for årsrapporter, med regnskabsafslutning

Dvs. for kalenderårs-regnskaber

B (kan bruge E&S tast selv løsning)


30.06.2012 eller senere

31.01.2012 eller senere

2012

 C

Tidligst 31.12.2012 eller senere

Tidligst 31.07.2012 eller senere

Tidligst 2012

 D

Tidligst 31.12.2013 eller senere

Tidligst 31.08.2013 eller senere

Tidligst 2013


I et tidligere udsendt høringsudkast lagde E&S op til, at virksomheder i regnskabsklasse B allerede skulle indberette kalenderårsregnskaber 2011 digitalt. Styrelsen lyttede heldigvis til de bekymringer, som bl.a. FSR påpegede. Ændringen betyder, at langt de fleste virksomheder i regnskabsklasse B får et år længere til at forberede sig på digital indberetning, da de først skal indsende deres regnskab digitalt i løbet af foråret 2013 (kalenderårsregnskabet 2012).

Teknisk support
Der var opbakning til lovændringen hele vejen rundt i Folketinget, men flere ordførere pegede på vigtigheden af, at den tekniske platform er på plads og fungerer, før digitaliseringen sættes i gang. I betænkningen lægges op til halvårlige orienteringer fra ministeren til Erhvervsudvalget om status, fremdrift og eventuelle problemer med indberetningsløsningerne. Endvidere var der bred enighed om behovet for teknisk support til de mindre virksomheder i form af fx kompetent elektronisk vejledning samt muligheden for at få telefonisk assistance.

Virksomhederne kan allerede nu bruge E&S’s digitale regnskabsløsninger – REGNSKAB BASIS og REGNSKAB SPECIAL (se nedenfor). På E&S's hjemmeside findes en detaljeret forklaring på brugen af de to løsninger.

Digitalt basisværktøj og specialværktøj
Virksomheder omfattet af regnskabsklasse B vil få pligt til at indberette via det digitale basisværktøj, som p.t. benævnes REGNSKAB BASIS, medmindre de i stedet vælger at anvende det digitale specialværktøj, som p.t. benævnes REGNSKAB SPECIAL (se nedenfor).

REGNSKAB BASIS findes via link på www.virk.dk. Det har siden december 2010 kunnet anvendes frivilligt af klasse B virksomheder til at danne en årsrapport og indberette denne til E&S, når den er godkendt af generalforsamlingen eller et tilsvarende ledelsesorgan.

Når data indtastes i REGNSKAB BASIS, konverteres disse automatisk til XBRL (eXtensible Business Reporting Language), der bruges ved dannelsen af digitale årsrapporter. Det er således ikke nødvendigt for virksomheder, som anvender REGNSKAB BASIS, at anskaffe software, der kan danne XBRL.

REGNSKAB SPECIAL vil blive obligatorisk at anvende til indberetning for virksomheder, der er omfattet af regnskabsklasse C og på sigt også regnskabsklasse D. Disse virksomheder kan ikke anvende REGNSKAB BASIS. En virksomhed i regnskabsklasse B får pligt til at anvende REGNSKAB SPECIAL, hvis den ved udarbejdelsen af sin årsrapport tilvælger bestemmelser fra regnskabsklasse C, medmindre REGNSKAB BASIS også indeholder de pågældende elementer, hvilket vil blive nærmere reguleret i en senere bekendtgørelse.

REGNSKAB SPECIAL, som også findes via www.virk.dk, har ligeledes siden december 2010 kunnet benyttes frivilligt af virksomheder i regnskabsklasse B og C til at indberette årsrapporter til E&S. I denne løsning indberettes regnskabsdata ligeledes i XBRL, men her skal virksomheden eller dennes rådgiver selv tilvejebringe regnskabet i XBRL-format. Der skal ud over XBRL-filen indsendes en pdf-fil, hvor virksomhedens årsrapport præsenteres i læsbar skrift, og som giver virksomheden mulighed for at præsentere logo, billeder, grafer mv. Når virksomhederne har vænnet sig til at håndtere digital indberetning, og den internationale udvikling på XBRL-området er endnu længere fremme, forventes kravet om indsendelse af pdf-filen at kunne udfases og afskaffes.

 Relaterede links