EU-Domstolen har truffet en afgørelse vedrørende sociale afgifter for personer, der er medlem af en udenlandsk sygesikring.

Personer, der er medlem af en udenlandsk sygesikring, skal ikke betale sociale afgifter i Frankrig af deres personlige indkomst (livrente og indtægter på fast ejendom).

EU-domstolen har den 26. februar 2015 afsagt dom i det præjudicielle spørgsmål, som Rådet havde forelagt i juli 2014 for at undersøge, om betaling af de sociale afgifter på formueindkomst er i overensstemmelse med forordning 1408/71 vedrørende koordinering af sygesikringssystemer.

En præjudiciel sag giver en national domsmyndighed mulighed for at bede EU-domstolen om en fortolkning af EU-ret i forbindelse med en tvist, som den har fået indbragt, med henblik på, at EU-lovgivningen læses ens.

Domstolen vurderer i sin dom, at personer, der er medlem af en sygesikring i en medlemsstat, ikke kan pålægges sociale afgifter i Frankrig af deres formueindkomst fra en udenlandsk kilde, da disse afgifter benyttes til at finansiere fransk socialsikring.

Franske skatteborgere, der arbejder i en anden medlemsstat, kan ikke betale franske sociale bidrag af deres formueindkomster.