Erhvervsfondsudvalget har den 18.12.12 afgivet deres rapport om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsfondsudvalgets rapport kan findes her.

Erhvervs- og Vækstministeriet har udarbejdet et faktaark med en oversigt over Erhvervsfondsudvalgets forslag. Dette faktaark kan findes her.

Erhvervsfondsudvalget blev nedsat i marts 2012 og fik til opgave at se på den gældende lovgivning for erhvervsdrivende fonde med henblik på en modernisering heraf.

Er der udsigt til en lempelse af revisionspligten for erhvervsdrivende fonde?

Som omtalt her har erhvervsdrivende fonde hidtil ikke haft mulighed for at fravælge revision, jf. årsregnskabslovens § 135, stk. 2.

Dette ændres ikke med loven vedrørende udvidet gennemgang for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B, der – som omtalt her – trådte i kraft den 01.01.13, hvorefter erhvervsdrivende fonde fortsat ikke har mulighed for at fravælge revision, ligesom erhvervsdrivende fonde ikke har mulighed for at vælge udvidet gennemgang, jf. lovens § 1, nr. 3.

Erhvervsfondsudvalget lægger ikke op til, at dette skal ændres. Erhvervsfondsudvalget lægger således op til, at erhvervsdrivende fonde fortsat ikke skal have mulighed for at fravælge revision, ligesom erhvervsdrivende fonde ikke skal have mulighed for at vælge udvidet gennemgang.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at hvis en erhvervsdrivende fond samtidig er holdingvirksomhed, er det reglerne for holdingvirksomheder og ikke reglerne for erhvervsdrivende fonde, der finder anvendelse. Dette indebærer, at erhvervsdrivende ”holdingfonde” har mulighed for at fravælge revision, hvis fonden og de virksomheder, som den besidder kapitalandele i og udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • En balancesum på DKK 4 mio.
 • En nettoomsætning på DKK 8 mio.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Erhvervsdrivende ”holdingfonde” har desuden mulighed for at vælge udvidet gennemgang, hvis fonden og de virksomheder, som den besidder kapitalandele i og udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser (svarende til størrelserne for regnskabsklasse B):

 • En balancesum på DKK 36 mio.
 • En nettoomsætning på DKK 72 mio.
 • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50.

Erhvervsfondsudvalgets øvrige anbefalinger vedrørende revisor og revision

Erhvervsfondsudvalget lægger således vægt på, at revisor fortsat skal være offentlighedens tillidsrepræsentant i forhold til revision af erhvervsdrivende fonde, og peger på, at revisor er en vigtig kilde til information om den enkelte fonds forhold. Revisor funktion er derfor meget vigtig for fondsmyndigheden.

Erhvervsfondsudvalget foreslår desuden følgende:

 • Der indføres krav om at årligt regnskabsmøde, hvor revisor har pligt til at deltage, medmindre der konkret er enighed om, at revisors deltagelse ikke er påkrævet.
 • Revisor skal fremover kunne indkalde til bestyrelsesmøde på lige fod med bl.a. direktionen og fondsmyndigheden.
 • Hvis revisor udpeges i henhold til vedtægten, kan en sådan udpegningsret fremover alene gælder op til 7 år fra fondens stiftelse, hvorefter revisor skal vælges af bestyrelsen.
 • Revisor skal fremover som udgangspunkt vælges af bestyrelsen for ét år ad gangen på fondens regnskabsmøde.
 • Bestyrelsen og revisor skal redegøre for årsagen til hvervets ophør, hvis revisors fratrædelse eller afsættelse skyldes uoverensstemmelser mellem bestyrelsen og revisor.
 • Der indføres mulighed for, at fondsmyndigheden kan udpege en medrevisor.
 • Revisors pligt til at underrette fondsmyndigheden ændres fra ”kan” til ”skal”, og pligten ændres fra at vedrøre ”væsentlige” overtrædelser til at vedrøre ”ikke uvæsentlige” overtrædelser.
 • Særreglen om statslig og kommunal revision ophæves.

Kapitel 6 i Erhvervsfondsudvalgets rapport omhandler ”Revisors funktion”.

Hvad skal der nu ske?

Det forventes, at erhvervs- og vækstministeren fremsætter forslag til en ny lov om erhvervsdrivende fonde i efteråret 2013.