Fri proces er udtryk for, at staten betaler dine udgifter til at føre en retssag

De gældende regler om fri proces findes i retsplejelovens kapitel 31. 

Der kan ikke ydes fri proces, hvis du har en retshjælpsforsikring eller en anden forsikring, der dækker omkostningerne ved sagen. I disse tilfælde er det forsikringsselskabet, der tager stilling til, om forsikringen dækker den konkrete sag.

I sager om ægteskab, forældremyndighed og barnets bopæl kan domstolene give fri proces. Også i sager, hvor fri proces ansøgerens krav allerede er fastslået ved et nævn, herunder huslejenævn, Forbrugerklagenævnet m.v. er det domstolene, der tager stilling til spørgsmålet om fri proces.

I andre sager er det Civilstyrelsen, der behandler ansøgninger om fri proces. 

Økonomiske betingelser

Det er en betingelse for at kunne få fri proces, at du opfylder de økonomiske betingelser.

Civilstyrelsen kan dog, når særlige grunde taler derfor, give fri proces, selvom de almindelige betingelser ikke er opfyldt, hvis der er tale om en sag, som er af principiel karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har væsentlig betydning for din sociale eller erhvervsmæssige situation.

De økonomiske grænser for at søge fri proces afhænger som udgangspunkt af det forudgående års indkomst.  

I 2010 er indkomstgrænsen (for indkomståret 2008) 275.000 kr. for enlige og 350.000 kr. for samlevende/ægtefæller.  Indkomstgrænsen forhøjes med 48.000 kr. pr. barn under 18 år, der bor hos eller primært forsøgers af dig. Der er tale om indtægten efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, men før fradrag af skat. Desuden kan der heller ikke ske fradrag af f.eks. renteudgifter. Hvis dit indtægtsgrundlag har ændret sig væsentligt, kan dine aktuelle indtægtsforhold lægges til grund.

Rimelig grund

Der kan kun gives fri proces, hvis du har en rimelig grund til at føre en retssag. 

I vurderingen af, om der er "rimelig grund" indgår følgende hensyn;

  • sagens betydning for dig (f.eks. bolig, arbejde, helbred)
  • om du har en rimelig chance for at få medhold 
  • sagsgenstandens størrelse(normalt krav at sagsgenstanden er over 3.000 kr.)
  • forventede sagsomkostninger i forhold til sagsgenstanden
  • om du selv har været skyld i retssagen

Der gives normalt ikke fri proces til sager, der udspringer af din erhvervsvirksomhed eller sager om æreskrænkelse.

Der gælder særlige regler om fri proces til skiftesager (arv, bodeling og lignende).