Selskaber har mulighed for at foretage frivillige indbetalinger af acontoskat på samme tidspunkt som de ordinære acontoskatterater forfalder.

Hvis selskabet forventer en restskat for indkomståret 2011 kan selskabet derfor vælge at foretage frivillig indbetaling af acontoskat inden den 21. november 2011.

Ved vurdering af om der forventes en restskat skal der tages højde for såvel selskabets ordinære acontoskatterater, som en eventuel frivillig indbetaling som selskabet har foretaget tidligere (inden 20. marts 2011).

Frivillig indbetaling af acontoskat inden den 21. november 2011 reduceres med 0,3 % når slutskatten for indkomståret 2011 for selskabet opgøres. Det medfører, at der for at udligne en forventet restskat på fx 100.000 kr., skal indbetales 100.300 kr. (beregnet som 100.000 kr./0,997).

Såfremt den endelige selskabsskat for indkomståret 2011 overstiger selskabets acontoskatter, (herunder også frivillige indbetaling og indeholdt udbytteskat af modtagne aktieudbytter), skal selskabet betale et tillæg til SKAT på 4,8 % af restskatten. Hvis den endelige selskabsskat for indkomståret 2011 derimod er mindre end selskabets acontoskatter, modtager selskabet en godtgørelse fra SKAT på 1,3 % af den overskydende skat.

Er selskabets kalkulationsrente lavere end 6,0 % før skat, kan det være en fordel at foretage frivillig indbetaling inden 21. november 2011. Det bør dog blandt andet indgå i overvejelsen om hvorvidt selskabet skal foretage en frivillig indbetaling, at pengene er bundet hos SKAT i 12 måneder.

Bemærk, at selskaber med forskudt indkomstår 2011, der slutter før 01.11.2011, kan estimere skatten nogenlunde præcist og dermed bedre optimere sine frivillige indbetalinger pr. 21. november 2011.

Hvis det kan sandsynliggøres, at den betalte acontoskat vil overstige slutskatten for indkomståret, er der mulighed for ansøge om at få tilbagebetalt overskydende skat før tid. Hvis ansøgningen imødekommes udbetales den overskydende skat dog uden godtgørelse fra SKAT.

Der kan endvidere søges om særskilt nedsættelse af 2. rate af acontoskatten, som forfalder den 21. november 2011. Anmodning om nedsættelse af denne 2. rate skal ske inden 15. oktober 2011.