FSR’s høringssvar

FSR har den 25.01.13 afgivet sit høringssvar på det høringsudkast til et lovforslag om ændring af selskabsloven m.v., der er omtalt her.

Høringssvaret kan findes her.

Udvalgte forslag i høringsudkastet

Høringsudkastet indeholder – som omtalt her – bl.a. følgende forslag:

 • Minimumskapitalen for anpartsselskaber nedsættes fra DKK 80.000 til DKK 50.000, jf. høringsudkastets § 1, nr. 3. Minimumskapitalen for aktieselskaber fastholdes derimod på DKK 500.000, idet dette er direktivbestemt.
 • Der indføres mulighed for at stifte et såkaldt ”iværksætterselskab” (forkortet ”IVS”) med en minimumskapital på blot DKK 1, men som først bliver et ”rigtigt” anpartsselskab, når der er opbygget en kapital på mindst DKK 50.000, jf. høringsudkastets § 1, nr. 4 og 187.
 • Reglerne om delvis indbetaling af selskabskapitalen ændres, således at en evt. overkurs også kan indbetales delvist, men kun i anpartsselskaber, jf. høringsudkastets § 1, nr. 15. I aktieselskaber fastholdes derimod reglen om, at en evt. overkurs skal indbetales fuldt ud, idet dette er direktivbestemt.
 • Reglerne om stiftelse ved indskud i andre værdier end kontanter ændres, således at der kun skal udarbejdes en åbningsbalance m.v. ved indskud af en bestående virksomhed, men ikke ved indskud af en bestemmende kapitalpost i et andet selskab, jf. høringsudkastets § 1, nr. 16.
 • Der indføres regler om grænseoverskridende flytning af hjemsted, jf. høringsudkastets § 1, nr. 168.
 • I dag fremgår det ikke direkte af selskabsloven, at revisorer kan ifalde erstatningsansvar, jf. lovens § 361, stk. 1 og 2, jf. dog forudsætningsvis § 361, stk. 3. Det antages imidlertid, at selskabslovens regler om erstatningsansvar også omfatter revisorer, men dette vil fremover fremgå direkte af loven.
 • Muligheden for at stifte selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) udfases, jf. høringsudkastets § 2, nr. 1 (samt nr. 4, 5, 7 og 9).

Herudover indeholder høringsudkastet bl.a. følgende forslag:

 • Reglerne om vurderingsberetning m.v. i forbindelse med efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) omfatter fortsat kun aktieselskaber, men det foreslås, at det fremover skal fremgår direkte af selskabsloven, at det centrale ledelsesorgan – i både aktieselskaber og anpartsselskaber – er ansvarlig for, at erhvervelse af aktiver fra stiftere, kapitalejere og medlemmer af ledelsen ikke er til skade for selskabet, (øvrige) kapitalejere eller kreditorer, jf. høringsudkastets § 1, nr. 24.
 • Reglerne om erhvervelse af egne kapitalandele ændres, således at erhvervelse af egne kapitalandele kun kan ske med midler, der kan udloddes som ordinært udbytte, jf. høringsudkastets § 1, nr. 77. I dag kan erhvervelse af egne kapitalandele også ske med midler, der kan udloddes som ekstraordinært, men ikke ordinært udbytte, dvs. overskud i det indeværende regnskabsår frem til datoen for beslutningen om udlodningen, hvis beløbet ikke er udloddet, forbrugt eller bundet, samt frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort i det indeværende regnskabsår, jf. selskabslovens § 180, stk. 2, jf. også høringsudkastets § 1, nr. 66.

Yderligere forslag i FSR’s høringssvar

Ud over de forslag, der er omtalt ovenfor, peger FSR på følgende mulige tiltag:

 • Gebyret for at hente årsrapporter hos Erhvervsstyrelsen bør reduceres og helst afskaffes.
 • Det bør overvejes, om der skal kræves en lovpligtig gennemgang (review eller udvidet gennemgang) af årsrapporter for selskaber med en meget lille selskabskapital.
 • Det bør overvejes, om der skal indføres krav om ansvarsforsikring for ledelsen – i det mindste i større selskaber.
 • Således som høringsudkastet er formuleret, lægges der op til, at ”iværksætterselskaber” skal være underlagt kapitaltabsreglerne, jf. selskabslovens § 119, på lige fod med aktieselskaber og anpartsselskaber, og at disse regler ikke skal justeres. FSR påpeger med rette, at det bør overvejes, om kapitaltabsreglerne bør ”suspenderes” for ”iværksætterselskaber” med en selskabskapital på under DKK 50.000 (hvilket forudsætningsvist vil være langt de fleste). Under alle omstændigheder bør den særlige DKK 62.500-regel justeres – både for ”iværksætterselskaber” og anpartsselskaber med en selskabskapital på under DKK 50.000.
 • Efter høringsudkastet kan et ”iværksætterselskab” kun stiftes kontant og ikke ved indskud af f.eks. en bestående virksomhed. Det bør overvejes, om ikke det bør være muligt at stifte et ”iværksætterselskab” ved indskud af en bestående virksomhed, f.eks. i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse.
 • Det bør overvejes, om ”iværksætterselskaber” bør afskæres fra at kunne være komplementar i et kommanditselskab, idet dette formentlig til en grad ville kunne reducere risikoen for misbrug af denne selskabsform
 • Det bør overvejes, hvorvidt reglerne om ”formaliaerklæringer”, dvs. de særskilte erklæringer, der skal vedlægges årsrapporten til generalforsamlingen, hvis revisor konstaterer, enten at ledelsen ikke overholder sine pligter til at udarbejde forretningsorden samt oprette og føre bøger, fortegnelser og protokoller, eller at reglerne om forelæggelse og underskrivelse af revisionsprotokollen ikke er overholdt, jf. selskabslovens § 147, stk. 3, jf. § 147, stk. 2, bør ophæves, idet revisor i forvejen skal omtale disse forhold i revisionspåtegningen på årsrapporten i form af supplerende oplysninger om ledelsesansvar.