Vi har tidligere på denne hjemmeside beskrevet, hvordan Skatteministeriet nu for anden gang har tabt en sag vedrørende den såkaldte AMBI-afgift. Danske virksomheder blev i en periode fra 1988 til 1991 opkrævet denne afgift.

I 1992 fastslog den daværende EF-domstol, at AMBI’en var uforenelig med EU-retten, og de berørte virksomheder kunne derfor få tilbage-betalt den ulovligt opkrævede afgift. Skatteministeriet tilbagebetalte dog ikke hele det opkrævede beløb, men reducerede det blandt andet med den afgift, som virksomhederne skulle have betalt forud for indførelsen af AMBI’en, og som AMBI’en trådte i stedet for. 

I september 2011 fastslog EU-domstolen, at denne tilbagebetalings-praksis var ulovlig. Skatteministeriet var ikke berettiget til at modregne tidligere afgifter, som AMBI’en trådte i stedet for, i tilbagebetalingen.

Dermed skulle man jo mene, at virksomhederne nu kunne få udbetalt den resterende del. Vi beskrev dog også tidligere, at det var uvist, om kravene helt/delvist var forældede, da de interne danske regler om absolut forældelse i mellemtiden er ændret og nedsat fra 20 år til 10 år.

Skatteministeriet har efterfølgende tilkendegivet, at de berørte virksomheder ikke skal gøre sig håb om at få pengene retur, da Skatteministeriet er af den opfattelse, at dommen fra 2011 kun har betydning for de involverede virksomheder i selve retssagen, idet alle øvrige virksomheders krav er forældede.

Ikke alle skatterådgivere er enige i denne betragtning, idet man med en vis fornuft kan hævde, at det er SKAT’s egen forkerte praksis om tilbagebetaling, der har ført til, at virksomhederne har været afskåret fra at fremsætte yderligere krav.

Der findes advokatfirmaer, der har specialiseret sig i at rejse gruppe-søgsmål over for staten vedrørende krav om tilbagebetaling. Hvis man mener at have krav til gode, bør man hurtigst muligt henvende sig til et af disse advokatfirmaer.