I medfør af et fransk ministerielt circulære af 21. juni 2013 bliver skatteborgerne pålagt lavere bøder end førhen, hvis de spontant inden den 31. maj indberetter indeståender i udlandet, der ikke tidligere er blevet opgivet til skattevæsenet.

Efter denne frist forhøjes bøderne.

Nedenfor angives de tillæg og bøder, som idømmes af skattemyndighederne i forskellige situationer:

- ekstra skat på indkomst, hvis bankkontoen i udlandet har affødt indtægter;

- i givet fald pligt om indsendelse af formueskatselvangivelser for årene 2007 til 2013.

- morarenter på ekstraskatten og formueskatten beregnet ud fra en sats på 4,80% pr. år.

- tillæg for overlagt undladen af indlevering af formueskatselvangivelse: 15% eller 30% (i tilfælde af erhvervsaktiv bedrager) i stedet for de normale 40%.

- bøder i den ikke forældede periode i forhold til fejlretningsfristen, der anvendes på udenlandske bankkonti, der ikke er opgivet til skattevæsenet, nemlig:

  • For år 2006 og 2007 : 750 Euros pr. år
  • For år 2008 og 2009 : 10.000 Euros pr. år
  • For år 2010 og 2011 : 1.500 Euros pr. år
  • For år 2012 og 2013: 1.500 Euros pr. år, hvis kontoens kreditsaldo er      lavere end 50.000 Euros pr. 31. december i det pågældende år eller 1,5%      eller 3% (erhversaktiv bedrager) af kreditsaldoen, hvis den er over eller lig med 50.000 Euros.

Regulariseringen af denne konto i udlandet sker på følgende måde:

- rektificerende selvangivelser vedr. indkomst samt konto i udlandet for år 2006 til 2013.

- formueskatselvangivelser (i påkommende tilfælde)

-  fremsendelse af nævnte selvangivelser ledsaget af det i medfør af formueskatten skyldte beløb til Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (Afdeling for rektificerende selvangivelser) i Paris.

Ekstra skat på indkomst, tillæg samt bøder beregnes og inddrives herefter af ovennævnte skatteinstans. Det bemærkes, at morarenterne holder op med at løbe i det øjeblik instansen har modtaget al fornødent materiale.

For at nyde godt af ovennævnte lavere tillæg og bøder i forbindelse med sen indberetning af din konto i udlandet er det vigtigt at undersøge, om du er underlagt formueskat fra år 2007 af. Det præciseres her, at skattegrænsen fra 2007 til 2011 var på mellem 760.000 og 800.000 Euros.

Det, man konkret skal gøre, er, at fremsende en oversigt over ens formue i form af fast ejendom og løsøre pr. 1. januar for år 2007 til 2013. De ønskede oplysninger er følgende:

- Beskrivelse og værdiansættelse af faste ejendomme,

- Saldi pr. 31.12.2006 til 2012 samt bankkontooplysninger (franske og danske), finansielle investeringsaktiver, livsforsikringsaftaler,

- Beskrivelse af køretøj(er), købsår og –pris,

- Ejendomsskatter og boligskatter for år 2006 til 2013,

- I givet fald regnskaber pr. 31.12.2009 til 2012 for selskaber, du har kapitalandele i, oplysninger om aktiebeholdning, evt. oplysning om stilling/funktion, saldi på kontokuranter,

- Amortiseringsplaner over banklån,

- Dokumentation på forfalden, ikke-bestridt, gæld pr. 1. januar 2012 (diverse gældsposter).