I en tid, hvor produkter i stadig stigende omfang bliver markedsført ift. deres miljømæssige fortræffeligheder, skal producenterne være stadigt mere opmærksomme på, at produkterne lever op til markedsføringen.

Hvis din virksomhed markedsfører sig på en måde, hvori der indgår påstande om produkternes særlige miljømæssige fordele ift. andre produkter på markedet, skal påstandene være underbygget af uvildige kilder.

Sø og Handelsretten afsagde den 30. december 2011 dom til fordel for EMPAC (European Metal Packing), som havde anlagt sag mod en producent af plasticemballage, idet producenten af plasticemballage havde fremsat ikke underbyggede påstande om plasticemballagens miljømæssige fordele frem for tilsvarende metalemballage.

Af dommen fremgår, at det vil være at anse som illoyal konkurrence at fremsætte påstande om produkters miljømæssige egenskaber, såfremt disse ikke er underbyggede og samtidig understreges det, at det ikke er tilladt at miskreditere øvrige aktører på markedet, henset til oplysningerne om egenskaberne ikke var verificeret af en uvildig sagkyndig.