Det er SKATs opfattelse, at teksten i Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit D.A.8.1.1.6.4.8, kan give anledning til misforståelser. Det ser ud som om, at det er en betingelse for at foretage regulering af tabet efter en konkret vurdering, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed, hvilket ikke er tilfældet.

Momslovens § 27, stk. 6, har følgende ordlyd:
"I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Såfremt fordringerne senere betales helt eller delvis, skal 80 pct. af modtagne beløb medregnes i afgiftsgrundlaget, medmindre betalingen opnås efter konkurslovens § 96."

SKAT har omskrevet teksten i Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit D.A.8.1.1.6.4.8, således at det nu fremgår, at det ikke er en betingelse, at fordringen er forsøgt inddrevet af en uafhængig inkassovirksomhed, for at man kan foretage regulering for tab på fordringer over 3.000 kr.

Virksomheder, der har undladt at foretage regulering af tab på fordringer over 3.000 kr., hvor fordringen efter en konkret vurdering skønnes at være tabt, kan anmode om genoptagelse af afgiftstilsvaret.