Landsskatteretten har taget stilling til momsfradragsretten for moms på rådgivningsydelser i forbindelse med salg af aktier. Landsskatterettens kendelse er den første offentliggjorte praksis fra danske myndigheder, hvori EU-domstolens dom C-29/08 AB SKF anvendes som fortolkningsbidrag.

I den konkrete sag når Landsskatteretten frem til, at udgifterne til rådgivere er umiddelbart og direkte henførbare til det momsfrie salg af aktier, og at de ikke kan anses som general-omkostninger for virksomheden. På denne baggrund nægter Landsskatteretten fradragsret for momsen.

I sin begrundelse ligger Landsskatteretten vægt på, at rådgiverudgifterne er af en størrelse, der gør, at de ikke kan medregnes i prisen på holdingselskabets leverancer af managementydelser til datterselskaberne. Landsskatteretten konkluderer på denne baggrund, at udgifterne ikke kan henføres til holdingselskabets økonomiske virksomhed i sin helhed, men alene kan henføres til det momsfrie salg af aktier.

Deloitte er ikke enig i Landsskatterettens konklusion.

EU-domstolen har i SKF-dommen fastslået, at der i forbindelse med salg af aktier ikke er fradragsret for moms, når der er en direkte og umiddelbar tilknytning mellem de købte ydelser og det momsfritagne salg af aktier. En direkte og umiddelbar tilknytning til et momsfrit aktiesalg foreligger ifølge domstolen, når de afholdte udgifter kan medregnes i prisen på aktierne.

Landsskatteretten har i kendelsen ikke taget stilling til, om udgifterne til rådgiverydelser er indeholdt i prisen på aktierne. Derimod konkluderer retten modsætningsvist, at da udgifterne er af en størrelse, der ikke kan indeholdes i prisen på selskabets managementydelser, har de udelukkende tilknytning til selskabets salg af aktier.

Denne modsætningsslutning er efter vores opfattelse forkert. Landsskatteretten har således ikke taget konkret stilling til, om udgifterne til rådgivere udelukkende er medregnet i prisen på aktierne, eller om udgiften også delvist er medregnet i prisen på selskabets managementydelser.

Efter det oplyste i kendelsen er det korrekt, at den samlede udgift til rådgivere ikke kan an-ses for indregnet i prisen på managementydelser, men dette udelukker på ingen måde, at udgiften delvist indgår som et omkostningselement i prisen på managementydelserne. Er dette tilfældet, medfører principperne fra EU-domstolen, at udgiften skal anses som en ge-neralomkostning for selskabet med deraf følgende ret til fradrag.

Som det fremgår ovenfor, er det afgørende for momsfradragsretten, om omkostningen ind-går som et element ved prisfastsættelsen af virksomhedens momspligtige leverancer. Efter vores opfattelse udelukker Landsskatterettens kendelse derfor ikke fradrag for moms af rådgiveromkostninger ved aktiesalg.

Afslutningsvist skal vi tilføje, at EU-domstolen i SKF-dommen åbner op for, at et salg af ak-tier i et datterselskab kan sidestilles med salg af aktiviteterne i selskabet og dermed momsmæssigt kan behandles som en momsfri virksomhedsoverdragelse. Landsskatteretten mener dog ikke, at disse regler kan anvendes i den konkrete sag, men begrunder ikke nærmere hvorfor, man når frem til denne konklusion.

Et forhold der efter rettens opfattelse muligvis kunne føre til, at salget af aktier kunne side-stilles med en momsfri virksomhedsoverdragelse, ville være, hvis holdingselskabet var fæl-lesregistreret med datterselskabet.

Det må dog fortsat anses for uafklaret, i hvilke situationer salget af aktierne i et dattersel-skab kan sidestilles med en momsfri virksomhedsoverdragelse.