Pr. 1. januar 2010 er de nye regler om multimediebeskatning trådt i kraft, og der vil nedenfor i hovedtræk blive redegjort for de nye regler. Det understreges dog for god ordens skyld, at der er tale om et helt nyt regelsæt, hvor praksis løbende ”justeres” i forbindelse med indsendelse af forespørgsler til Skat om forskellige konkrete problemstillinger. Den nedenstående gennemgang er således ikke udtryk for en udtømmende gennemgang af multimediebeskatningen. 

Multimediebeskatning omfatter følgende goder, som betales og stilles til rådighed af arbejdsgiveren med mulighed for privat anvendelse:

  • telefoni,
  • internet,
  • computere med sædvanligt tilbehør.

Det er ikke nødvendigvis den faktiske private anvendelse, men muligheden for privat anvendelse, der udløser beskatningen.

Mobiltelefon:

En mobiltelefon som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, og som kun er til rådighed i arbejdstiden skal ikke beskattes. Tages mobiltelefonen derimod med hjem – i princippet blot en gang – udløses der som udgangspunkt multimedieskat.

Selvom en mobiltelefon tages med hjem af medarbejderen, kan man imidlertid slippe for multimedieskatten, hvis medarbejder og arbejdsgiver opfylder følgende betingelser:

  • telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet,
  • medarbejderen har afgivet en ”tro og love erklæring” til arbejdsgiver om, at telefonen kun benyttes erhvervsmæssigt,
  • arbejdsgiver fører kontrol med, at telefonen udelukkende benyttes erhvervsmæssigt.

Det bemærkes i denne henseende, at arbejdsgiveren i givet fald er forpligtet til at udføre en faktisk kontrol med anvendelsen af telefonen, dels ved løbende gennemgang af det overordnede telefonforbrug, dels ved nærmere stikprøvekontroller.

Det bemærkes endvidere, at hvis en mobiltelefon ikke beskattes, må den i modsætning til de tidligere regler overhovedet ikke benyttes privat, heller ikke i arbejdstiden.

Internet:

Hvis medarbejderen på sin bopæl har arbejdsgiverbetalt internetforbindelse med mulighed for privat anvendelse, er dette omfattet af multimediebeskatning.

Grundet den manglende kontrolmulighed kan der ikke anvendes ”tro og love erklæringer” for at undgå beskatning af internetforbindelse stillet til rådighed på bopælen.

Computer med sædvanligt tilbehør:

Computere og andet it-tilbehør, som er betalt af arbejdsgiveren, og stillet til rådighed med mulighed for privat anvendelse er omfattet af multimediebeskatning.

Dette medfører, at fx en bærbar PC som tages med hjem, uanset om dette sker for at arbejde hjemme, som hovedregel vil være omfattet af multimediebeskatningen. Der kan ikke anvendes ”tro og love erklæringer” for at undgå beskatning af computere med sædvanligt tilbehør, som er til rådighed på bopælen grundet den manglende kontrolmulighed.

- - - o O o - - -

Hvis medarbejderen har mulighed for privat anvendelse af blot et af de ovennævnte medier, telefon, internet og/eller computer, udløses multimediebeskatning. Dette medfører beskatning af en standardsats på 3.000 kr., hvoraf arbejdsgiver er forpligtet til at indeholde AM-bidrag og A-skat. I modsætning til de tidligere regler kan medarbejderen ikke reducere beskatningsgrundlaget ved at fradrage eventuelle egne udgifter til fx telefon, og hvis ægtefæller begge har en eller flere af de omhandlede goder stillet til rådighed fra hver sin arbejdsgiver, vil begge ægtefæller blive særskilt beskattet.

De ændrede regler om multimediebeskatning kan efter omstændighederne have afledte konsekvenser i forhold til et ansættelsesforhold, herunder udarbejdelse af tillæg til eksisterende ansættelseskontrakter m.v.