Nye regler for it-beskatning med virkning pr. 1. januar 2012

Skatteministeren har den 21. november 2011 fremsat lovforslag om ændring af regler for it-beskatning med virkning pr. 1. januar 2012.

Den 3. november fremlagde regeringen oplæg til Finans­loven 2012, hvoraf det fremgik, at multimedieskatten afskaffes og at man samtidig vil genindføre reglerne fra før multimedieskatten, herunder beskatning af fri tele­fon (dog med tilpasninger), skattefrihed for computere og bredbåndsforbindelser (i visse situationer) samt værnsregel mod bruttolønsordninger.

Jævnfør det netop fremlagte lovforslag bliver de nye regler for ”it-beskatning” som følger:

 Beskatning af fri telefon

 •    Omfatter fastnet- og mobiltelefoni samt datakommunikation (bredbåndsforbindelser).

 

 •    Omfatter abonnementsudgifter, samtaleudgifter, selve telefonapparatet/terminal samt traditionelle telefonservice­ydelser og etableringsudgifter. Udgifter til indsamlingsbidrag eller andre private udgifter, der opkræves over tele­fonregningen, er ikke omfattet.

 

 •    Beskattes med et fast beløb på 2.500 kr./år. (for 2012), uanset at de faktiske udgifter, der er betalt af ar-bejdsgiver, er mindre eller større. Beløbet reguleres fremover som andre skattemæssige beløbsgrænser.

 

 •    Der bliver ikke mulighed for at nedsætte beløbet ved modregning af husstandens øvrige udgifter.

 

 •    De 2.500 kr. gælder pr. person og ikke pr. husstand. Dvs. begge ægtefæller skal beskattes, hvis de fra hver deres arbejdsgiver har betalt telefoni eller internet.

 

 •    Bliver A-indkomst og skal indberettes af arbejdsgiver med 208,33 kr./måned (for 2012).

 

 •    Ægtefællerabat, som blev indført under multimedieskatten, bibeholdes. Dvs. beskattes begge ægtefæller af fri tele­fon, gives der – på årsopgørelsen – et nedslag på 25% pr. ægtefælle, dog således at der samlet sker beskatning af min. 3.300 kr./år for ægtefællerne.

 

 •    Det er kun telefoni og bredbånd, der er stillet til rådighed for medarbejderen, som omfattes af beskatning af fri te­lefon. Øvrige personer i medarbejderens husstand må dog gerne anvende telefonen og bredbåndsforbindelsen. Te­lefoni og bredbånd, der er stillet til rådighed direkte for den øvrige husstands private benyttelse, skal derimod be­skattes særskilt.

 

 •    Det accepteres nu igen at foretage enkeltstående private opkald fra en arbejdsmobil-telefon, uden at det vil med­føre beskatning. Den skærpede ”rådighedsbeskatning”, som blev indført med multimedieskatten, fjernes, og den tidligere praksis bliver igen gældende. Der skal fortsat underskrives en tro og love-erklæring, ligesom arbejdsgiver fortsat skal føre kontrol med brugen, hvis beskatning skal undgås.

 

 Skattefrihed for datakommunikation

 •    Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse skal fremover ikke beskattes, hvis medarbejderen via forbindelsen har adgang til arbejdsgivers netværk. Det er en forud­sætning, at medarbejderen har adgang til stort set de samme funktioner eller dokumenter, som på arbejds­pladsen (dvs. samme regler, som var gældende før multimediebeskatningen).

 

 •    Arbejdsgiverbetalt datakommunikation omfatter abonnements- og forbrugsudgifter samt etablerings­udgifter.

 

 •    Hvis der ikke er adgang til arbejdsgivers netværk og de nødvendige funktioner, skal medarbejderen be­skattes af ”fri telefon”, jf. ovenfor.

 

Skattefrihed for computer

 •    Hvis arbejdsgiveren stiller en computer med sædvanligt tilbehør til rådighed til brug for arbejdet, skal den private benyttelse ikke beskattes. Det bliver således igen muligt at tage en arbejdscomputer med hjem – uden at rådigheden medfører beskatning.

 

 •    Det er kun computer og tilbehør, der er stillet til rådighed for medarbejderen, som omfattes af skattefrihe-den. Øvrige personer i medarbejderens husstand må dog gerne anvende udstyret.

 

 •    Ved sædvanligt tilbehør forstås almindeligt forekommende tilbehør til en computer såsom skærm, software, printer m.v. af almindelig størrelse og standard.

 

 •    Computere og tilbehør, der udelukkende er til privat brug, hvor der slet ikke er en ar­bejdsmæssig begrun-delse samt udstyr der stilles til rådighed direkte for den øvrige husstands private benyttelse, skal derimod beskattes.

 

 

Værnsregel

 •    Der indføres pr. 1. januar 2012 igen beskatning af computere med tilbehør, som er stillet til rådighed via arbejdsgiver, hvis der samtidig er aftalt en lønreduktion, løntil­bageholdenhed eller der i øvrigt er tale om en lavere løn, end den vedkommende el­lers kunne have fået uden at få stillet en computer eller udstyr til rådighed.'

 

 •    Hvis medarbejderen accepterer en lavere løn for at få stillet en computer til rådig­hed, er der en formodning om, at computeren i overvejende grad stilles til rådighed for privat brug. I sådanne tilfælde skal medarbejderen beskattes af et beløb svarende til 50 pct. af udstyrets nypris for hvert år, udstyret er til rådighed (i overensstemmelse med den tidligere værnsregel fra før multimedieskatten).

 

 •    I henhold til forslaget vil værnsreglen træde i kraft pr. 1. januar 2012 og omfatte alt udstyr (computere med tilbehør), der pr. denne dato er finansieret med lønomlæg­ning. Dog vil udstyr (efter særlig overgangsregel), der er leveret før 1. januar 2012 i aftaleperioden maksimalt skulle beskattes med en værdi på 3.000 kr./årligt (gælder til og med indkomståret 2014). Overgangsreglen betyder også, at en computer med tilbehør, der anvendes arbejdsmæssigt, ikke skal beskattes.

 

 •    For computere med tilbehør i eksisterende ordninger, hvor aftalen udløber efter 1. januar 2012, skal man være opmærksom på konsekvenserne, hvis udstyret ikke returneres eller overtages af medarbejderen ved udløb.

 

Deloittes kommentarer

Det er fortsat muligt til og med 31. december 2011 at indgå aftaler om computere med tilbehør via lønomlæg­ning, men vær opmærksom på, at udstyret – som over­gangsbestemmelsen er formuleret – skal være leveret in­den 1. januar 2012 for at være omfattet af overgangsreglerne. Efter 1. januar 2012 er det slut med nye aftaler om computere og tilbehør i lønpakker, da det beskatningsmæssigt som udgangspunkt bliver alt for dyrt.

Alle igangværende aftaler med computere og tilbehør via lønomlægning omfattes af værnsreglen, og der ind­føres et loft på beskatning på 3.000 kr./år. Som vi tolker lovforslaget, er der ikke tale om en særskilt beskatning ud over den nye ”fri telefon-beskatning”. Der vil altså maksimalt ske beskatning af en værdi på 3.000 kr./år af arbejdsgiverbetalt telefoni, internet og computer med tilbehør finansieret med lønomlægning – så længe afta­len er indgået og udstyret leveret inden 1. januar 2012.

Der er fortsat mulighed for at tilbyde og finansiere tele­foni, mobiltelefoner og internet via lønomlægning (løn­pakker). Finansieres en mobiltelefon via lønomlægning, vil der være en formodning om, at den også er til privat brug, og derfor vil den være omfattet af den nye fri tele­fon-beskatning. Arbejdsgiver må dog som udgangs­punkt kun stille en fri telefon og/eller internetforbindelse til rådighed for medarbejderen, med mindre der er en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at medarbejderen har behov for flere telefoner eller internetforbindelser (eks. ved mere end en bolig).

Det er udstyrets ”hovedfunktion”, som er afgørende for, om det skal anses for f.eks. en computer eller en telefon. Denne praksis videreføres. Tablets anses for computere og Smartphones anses for telefoner, uanset at der er til­knyttet datakommunikation.

Computere og tilbehør, som ikke er til brug for arbejdet, og mobiltelefoner, som er stillet til rådighed direkte over for f.eks. børn, skal beskattes særskilt som personalego­de, dvs. med indberetningspligt for arbejdsgiver efter de almindelige regler.

Ifølge forslaget skal selvstændigt erhvervsdrivende i vi­dest muligt omfang beskattes af telefoni, data-kommu­nikation og computere med tilbehør på samme måde som for lønmodtagere, jf. ovenstående.