Der har de seneste uger været stor usikkerhed vedrøren­de de nye regler for it-beskatning, som regeringen vil indføre pr. 1. januar 2012 (jf. lovforslag L31 fremsat mandag den 21. november 2011), herunder specielt om beskatning af igangværende ordninger med computere via lønomlægning.

Skatteministeriet har i netop offentliggjorte kommenta­rer til høringssvar besvaret en række spørgsmål og præ­ciseret en række forhold. Dette nyhedsbrev er derfor ale­ne opfølgning på Skatteministeriets præciseringer og skal ses i sammenhæng med vores tidligere artikel af 21. november 2011; Nye regler for it-beskatning.

 

Værnsregel/overgangsregel for computer via lønomlægning

Finansieres computer med tilbehør via lønomlægning (bruttolønsordninger), skal der fra og med 1. januar 2012 ske beskatning af 50% af udstyrets nypris (årligt så længe udstyret er til rådighed). Ifølge lovforslaget indfø­res dog en overgangsordning for aftaler indgået senest 31. december 2011 og udstyr leveret senest 31. decem­ber 2011.

Skatteministeriet har oplyst, at der bliver fremsat et æn­dringsforslag, således at overgangsreglen kommer til at omfatte aftaler indgået senest 31. december 2011, når blot udstyret er leveret inden 1. marts 2012.

Herudover bliver overgangsreglen justeret således, at en computer finansieret via lønomlægning skal beskattes efter de nye regler for fri telefon, dvs. med 2.500 kr. pr. år (og ikke 3.000 kr.).

 

Både fri telefon og computer via lønomlægning

Med den nye formulering af overgangsreglen, som der er lagt op til med det varslet ændringsforslag – vil en person, der både har arbejdsgiverbetalt telefoni og en computer via lønomlægning (omfattet af overgangsreg­len) i 2012-2014 maksimalt kunne blive beskattet af 2.500 kr. årligt og der vil også være mulighed for ægte­fællerabat.

 

Deloittes kommentarer

Det er meget glædeligt, at regeringen ændrer over­gangsreglerne for igangværende ordninger (indgået se­nest 31. december 2011) med computere, som er finan­sieret via lønomlægning, således at udstyret blot skal være leveret inden den 1. marts 2012. Det løser et kæm­pe problem for mange virksomheder og en masse med­arbejdere undgår – helt uforskyldt at blive ramt af be­skatning på 50% af udstyrets nypris.

Det er også meget glædeligt, at regeringen herudover vil ændre formuleringen og beskatningsbeløbet for over­gangsordningen, således at dette følger de nye regler for fri telefon. Dette giver en meget enkel og administra­tiv let overgangsregel.

Den usikkerhed, som der har været vedrørende den nye beskatning efter 1. januar 2012, herunder om det kunne ende med både beskatning af fri telefon med 2.500 kr. og beskatning efter overgangsreglen på 3.000 kr. er der­med også ryddet af vejen.

 

Men pas fortsat på

Dog er der fortsat rigtig god grund til at være meget op­mærksom på, hvordan aftaler med lønomlægning hånd­teres og hvilket udstyr en sådan aftale omfatter. Selv den mindste fejl eller misforståelse kan medføre, at aftalen omfattes af værnsreglen og medarbejderen risikerer be­skatning af 50% af udstyrets nypris (årligt så længe ud­styret er til rådighed).

Den væsentligste forudsætning for at undgå værnsreg­len er, at det udstyr, som der indgås aftale om – rent faktisk er omfattet eller ville være omfattet af multime­diebeskatningen. Og det vil som udgangspunkt være ét af hvert type gode, altså én computer – medmindre der er en reel begrundelse for at få stillet mere end en com­puter til rådighed fra arbejdsgiver.

Så det er fortsat ikke et tagselvbord – her op til nytårsaf­ten !

I øvrigt fremgår det også af Skatteministeriets kommen­tarer, at – ved udløb af en aftale med lønomlægning, hvor udstyret fortsat stilles til rådighed af arbejdsgiver, vil man ryge ud af overgangsreglen og i stedet blive omfat­tet af værnsreglen. Derfor bør udstyr, som har været omfattet af overgangsreglen – ved udløb af lønomlæg­ningsaftalen, altid enten returneres til arbejdsgiver eller overdrages til medarbejderen.