Som omtalt her har Folketinget den 06.06.12 vedtaget forslaget vedrørende udvidet gennemgang for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B.

Det fremgår af den vedtagne lov, at loven træder i kraft den 01.01.13 og dermed som hovedregel med virkning for regnskabsår, der begynder den 01.01.13 eller senere, dvs. med virkning for kalenderårsregnskaberne 2013, jf. lovens § 3.

Der har imidlertid hersket nogen usikkerhed om, hvad dette betyder i relation til ikrafttrædelse af udvidet gennemgang og lempelsen af revisionspligten for holdingvirksomheder.

Hvornår træder udvidet gennemgang i kraft?

Det fremgår af bemærkningerne til det oprindelige lovforslag, at der på den første ordinære generalforsamling, der afholdes efter den 01.01.13, kan træffes beslutning om, at det kommende årsregnskab, dvs. årsregnskabet for indeværende regnskabsår, skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, selv om regnskabsperioden for det kommende årsregnskab er begyndt før den 01.01.13.

Det afgørende er således, om den ordinære generalforsamling afholdes efter den 01.01.13 eller ej. Det er derimod uden betydning, hvornår regnskabsåret begynder eller slutter.

Dvs.:

  • En virksomhed, hvis regnskabsår udløb den 30.09.12, der afholder ordinær generalforsamling efter den 01.01.13, kan på den ordinære generalforsamling træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab, dvs. årsregnskabet for regnskabsåret 01.10.12 – 30.09.13, skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang.
  • En virksomhed, hvis regnskabsår udløber den 31.12.12, kan på den ordinære generalforsamling træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab, dvs. årsregnskabet for 2013, skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, idet den ordinære generalforsamling i sagens natur afholdes efter den 01.01.13.
  • Hvis virksomheden i forvejen har fravalgt revision, men frivilligt har tilvalgt review eller regnskabsmæssig assistance, kræver det ikke en (ordinær) generalforsamling, men blot en ledelsesbeslutning at gå fra review eller regnskabsmæssig assistance til udvidet gennemgang. Det er i den forbindelse blot et krav, at beslutningen herom træffes efter den 01.01.13. Det samme gælder, hvis virksomheden helt har fravalgt en erklæring fra revisor, men frivilligt ønsker at gå over på udvidet gennemgang.

Hvornår træder lempelsen af revisionspligten for holdingvirksomheder i kraft?

Fremover vil holdingvirksomheder have mulighed for at fravælge revision, hvis virksomheden og de virksomheder, som den besidder kapitalandele i og udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse over, i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider to af følgende størrelser:

  • En balancesum på DKK 4 mio.
  • En nettoomsætning på DKK 8 mio.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12.

Fremover vil holdingvirksomheder, hvor virksomheden og de virksomheder, som den besidder kapitalandele i og udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse over, tilsammen ikke overskrider to af de nævnte størrelser, således have mulighed for at vælge mellem revision, udvidet gennemgang, review eller assistance, ligesom sådanne holdingvirksomheder vil have mulighed for helt at fravælge en erklæring fra revisor.

Balancesummen og nettoomsætningen beregnes som summen af alle virksomhedernes balancesummer henholdsvis nettoomsætninger. Tilsvarende gælder med hensyn til det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret.

Der skal ikke ske intern eliminering inden beregningen, men der skal udlignes for værdien af kapitalandelene i virksomhederne.

Det afgørende er også her, om den ordinære generalforsamling afholdes efter den 01.01.13 eller ej. Det er derimod uden betydning, hvornår regnskabsåret begynder eller slutter.

Dvs.:

  • En holdingvirksomhed, hvis regnskabsår udløb den 30.09.12, der afholder ordinær generalforsamling efter den 01.01.13, kan på den ordinære generalforsamling træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab, dvs. årsregnskabet for indeværende regnskabsår, skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, hvis virksomheden og de virksomheder, som den besidder kapitalandele i og udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse over, i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider to af de nævnte størrelser.
  • En holdingvirksomhed, hvis regnskabsår udløber den 31.12.12, kan på den ordinære generalforsamling træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, hvis virksomheden og de virksomheder, som den besidder kapitalandele i og udøver betydelig (eller bestemmende) indflydelse over, i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet tilsammen ikke overskrider to af de nævnte størrelser, idet den ordinære generalforsamling i sagens natur afholdes efter den 01.01.13.

Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at det skal fremgå af ledelsespåtegningen, at generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Denne oplysning skal dog kun gives, hvis årsregnskabet for det forgangne regnskabsår er revideret eller forsynet med en erklæring om udvidet gennemgang. Oplysningen skal derimod ikke gives, hvis årsregnskabet for det forgangne regnskabsår ikke er revideret eller forsynet med en erklæring om udvidet gennemgang). Oplysningen skal således kun gives det første år, hvor revision er fravalgt.

Oplysningen skal desuden ikke gives, hvis generalforsamlingen har truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, idet udvidet gennemgang i relation til fravalg af revision sidestilles med revision.

Betyder det noget, hvornår den særlige erklæringsstandard om udvidet gennemgang træder i kraft?

Den særlige erklæringsstandard om udvidet gennemgang forventes at blive udsendt i udkast i løbet af januar 2013, og det forventes, at standarden træder i kraft den 01.03.13 eller den 01.04.13.

Standardens ikrafttrædelsestidspunkt har imidlertid ikke betydning for, hvorvidt en virksomhed på en ordinær generalforsamling afholdt efter den 01.01.13 kan træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang. Generalforsamlingen kan således træffe beslutning om, at det kommende årsregnskab skal forsynes med en erklæring om udvidet gennemgang, selv om generalforsamlingen afholdes før standardens ikrafttrædelse den 01.03.13 eller den 01.04.13, men naturligvis efter den 01.01.13.

Erklæringer om udvidet gennemgang kan derimod i sagens natur først afgives efter den 01.03.13 eller den 01.04.13, når standarden er trådt i kraft.