Reklamer

Danske reklamer er primært reguleret af Markedsføringsloven. Det er Forbrugerombudsmanden, som håndhæver denne lov. Det betyder, at det er ham som vurderer reklamers lovlighed, enten på baggrund af en anmeldelse eller af egen drift.

Udover Markedsføringsloven er reklamer og markedsføringstiltag også reguleret af et stort antal særlove. Disse særlove regulerer områder inden for radio- og tv-reklamer, alkohol, tobak, fødevarer m.m.

Hvad er god markedsføringsskik?

Erhvervsdrivende må ikke foretage handlinger i strid med god markedsføringsskik. Hvorvidt noget er i strid med god markedsføringsskik vurderes i forhold til erhvervsinteresser, forbrugerinteresser og almene samfundsinteresser.

Vigtigt er det, at al markedsføring kan identificeres som markedsføring. Det er ulovligt at iværksætte skjult reklame. Det betyder, at al markedsføring skal udformes og præsenteres, så det er tydeligt, at der er tale om markedsføring. Det skal også tydeligt fremgå på hvis vegne markedsføringen sker.

Reklamer om markedsføring må heller ikke være diskriminerende f.eks. mht. køn, race, religion, nationalitet eller alder. Især kønsdiskrimination er relevant. Kvinder må gerne bruges som blikfang i reklamer, men det kvindelige køn må ikke blive fremstillet på en nedsættende eller ringeagtende måde.

Ved markedsføring overfor børn og unge er det vigtigt, at den erhvervsdrivende viser særlige hensyn. Børn og unge er let påvirkelige og mangler erfaring og kritisk sans. Unge, og i særdeleshed mindre børn, kan ikke eller har svært ved at gennemskue og vurdere informationer.

Hvad er vildledning?

En erhvervsdrivendes annoncer, pjecer, reklamer og øvrige markedsføringsmateriale skal være korrekt. Det må derfor heller ikke være vildledende eller mangle oplysninger, som har betydning for forbrugerens vurdering af tilbuddet.

Der må heller ikke anvendes fremgangsmåder eller forretningsmetoder, som kan være vildledende eller utilbørlige/urimelige over for forbrugere og andre erhvervsdrivende. Markedsføringen skal i det hele taget være korrekt, hæderlig og sandfærdig, og de erhvervsdrivende skal optræde loyalt og ærligt.

Hvad er sammenlignende reklame?

Det er lovligt at lave reklamer, der sammenligner et produkt med andre lignende produkter på markedet. De oplysninger, der gives i en sådan reklame, skal naturligvis være sandfærdige og kunne dokumenteres. De produkter der sammenlignes skal udvælges således, at alle relevante punkter medtages. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en sammenlignende reklame ikke må indeholde en nedsættende fremstilling af andre firmaer og deres produkter - ej heller indirekte.

Man må ikke sælge sit eget produkt ved at kritisere et andet. Det er ikke en formildende omstændighed, hvis reklamen er baseret på beviselige kendsgerninger eller, hvis man ikke kan identificere det produktmærke, der kritiseres. Al illoyalitet er i strid med Markedsføringsloven.