Indgåelse af aftaler om varmekøb kræver godt købmandskab. Godt købmandskab er dog ikke tilstrækkeligt. Aftaler om varmekøb kræver tillige kendskab til det særlige regelsæt og den særlige praksis, der fastlægger de retlige rammer. 

Omkostningsbestemte priser

Varmeforsyningsloven indeholder bestemmelser om maksimalpriser. Bestemmelserne gælder såvel i forholdet mellem forbrugeren og varmedistributionsvirksomheden som i forholdet mellem varmekøber og varmeproducent.

Efter varmeforsyningsloven er den maksimale pris som varmekøber må betale for varmen den omkostningsbestemte pris. Den omkostningsbestemte pris opgøres på baggrund af de nødvendige udgifter, der er ved at producere den pågældende varmemængde. 

Forrentning af fremmedkapital og afskrivninger

Forrentning af fremmedkapital er en nødvendig udgift og kan indregnes ved opgørelse af den omkostningsbestemte varmepris. Fremmedkapital kan også bestå i koncerninterne lån. 

Afskrivninger er en nødvendig udgift, der kan indregnes i den omkostningsbestemte varmepris. Afskrivningernes størrelse fastsættes på baggrund af den konstaterede anlægssum med fradrag af eventuelle henlæggelser. Afskrivningsperioden fastsættes ud fra den forventede tekniske levetid af anlægget. 

Forrentning af indskudskapital, henlæggelser og overskud

Med Energitilsynets forudgående godkendelse udgør henlæggelser til nyinvesteringer samt forrentning af indskudskapital tillige en nødvendig udgift, der kan indregnes ved opgørelse af den omkostningsbestemte varmepris. 

Henlæggelser kan tidligst påbegyndes 4 år før den planlagte investering og forudsætter, at der udarbejdes et budget for den planlage investering.

Indskudskapitalen udgøres af den faktiske indskudte kapital tillige med en eventuel indestående forrentning heraf.

Overskud som er oparbejdet i et år som følge af, at den budgetterede omkostningsbestemte pris har været højere end de faktiske omkostninger, skal modregnes i det efterfølgende års priser. Oparbejdet overskud kan ikke automatisk overføres til henlæggelser.

Prisloft

Aftaler om køb af varme fra affaldsforbrændingsanlæg er underlagt et prisloft. Prisloftet udgør ved siden af substitutionsprisen, den maksimale pris som varmekøber må betale for varmen.

CO2 kvoter

Købes varmen fra et anlæg, der udleder CO2, skal de CO2 kvoter, der er tildelt varmeproducenten på baggrund af varmeproduktionen, håndteres i varmekøbsaftalen. En bekendtgørelse indeholder en detaljeret regulering.

Overdragelsessituationen

Hvis et varmeproducerende anlæg overdrages, må overdragelsen som udgangspunkt ikke føre til en højere varmepris. 

Køber af et varmeproducerende anlæg kan således ikke indregne et opskrevet afskrivningsgrundlaget eller en øget fremmedfinansiering i den omkostningsbestemte varmepris.

 Anmeldelse

Aftaler om varmekøb skal anmeldes til Energitilsynet for at opnå gyldighed. Endvidere skal budgetterede og realiserede priser årligt anmeldes for at opnå gyldighed.

Urimelig priser og vilkår

Energitilsynet, der er prismyndighed på varmeområdet, har kompetence til at tilsidesætte priser og vilkår som tilsynet vurderer er urimelig. Energitilsynet har i tilknytning hertil udviklet en række principper for varmeprisfastsættelsen, blandt andet substitutionsprisprincippet.

Ifølge substitutionsprisprincippet må varmekøber ikke betale en varmepris, der overstiger prisen ved køb af samme mængde varme fra tredjemand eller ved egenproduktion.