Det er regionernes og kommunernes opgave at undersøge og kortlægge forurenede grunde eller grunde som mistænkes for at være forurenet.

Regionerne og kommunerne samler oplysninger ind om, hvor der har ligget virksomheder, eller hvor der har været aktiviteter, som kan være skyld i forurening af jorden.

Hensigten er at gribe ind dér, hvor forureningen kan skade menneskers helbred, f.eks. ved boliger, børneinstitutioner, offentlige legepladser, eller der hvor grundvand er truet.

 

Lov om forurenet jord

Lov om forurenet jord trådte i kraft i år 2000. Formålet med loven var at sikre en sammenhængende og styrket indsats mod jordforurening og at sikre vandforsyningen og befolkningens sundhed.

Lov om forurenet jord erstatter Lov om affaldsdepoter fra 1990.

Kortlægning/hovedklassificeringer

Der findes tre hovedklassificeringer af forurenede grunde:

- Uafklaret

- Vidensniveau 1

- Vidensniveau 2

”Uafklaret” er grunde under mistanke for forurening, hvor der kan have været aktiviteter, som kan have forurenet jorden. Myndighederne har endnu ikke haft lejlighed til at få mistanken be- eller afkræftet.

”Vidensniveau1”er kortlægningen af grunde, hvor myndighederne ved, at der har været aktiviteter, som typisk indebærer forurening, uden at forureningen endnu er påvist. Det kan f.eks. dreje sig om en grund, hvorpå der har ligget et tekstilfarveri eller en tankstation.

”Vidensniveau2”er kortlægningen af grunde, som myndighederne helt sikkert ved er forurenede.

Herudover findes der to klasser af ikke-forurenede grunde. 

Det er grunde, som enten ikke har været omfattet af regionernes kortlægning, eller alternativt grunde, som er udgået af regionernes kortlægning.

En ejendom kan udgå af en vidensniveau 2 kortlægning, når den konstaterede forurening fjernes eller oprenses.

En ejendom kan udgå af en vidensniveau 1 kortlægning, hvis det viser sig, at den aktivitet på grunden, der har ført til kortlægningen, ikke har forurenet grunden.

Oplysninger om forurenet jord registreres hos Miljøstyrelsen, hos Kort- og Matrikelstyrelsen og i Jordforureningslovens Areal Register (JAR). 

 

Jordforureningslovens Areal Register

JAR er en komplet database med mulighed for at tjekke miljøstatus for en hvilken som helst matrikel.

JAR er en offentlig portal, som ligeledes anvendes af regioner og kommuner. JAR systemet bruger en såkaldt GIS-teknologi (Grafisk Informations System), der kan angive præcist, hvor på en given grund forureningen ligger.

 

Omfanget af kortlægningen af forurenede grunde

Ved udgangen af 2006 var der registreret ca. 24.000 forurenede eller muligt forurenede grunde, hos de regionale myndigheder. 

Heraf er 11.812 grunde helt eller delvis kortlagt på vidensniveau 2. 11.574 grunde er kortlagt på vidensniveau 1.

 

Regler for olietanke

Overjordiske olietanke af stål, det være sig udendørs eller indendørs tanke, fra før 2000 skal tages ud af brug senest 30 år efter fabrikationsåret, dog tidligst d. 31.08.2008. Overjordiske ståltanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal tages ud af brug senest d. 31.08.2008.

Nedgravede olietanke af stål skal for så vidt angår typegodkendte tanke med udvendig glasfiberbelægning tages ud af brug 40 år efter fabrikationsåret. Fabrikationsår og typegodkendelsesnummer (5-6 cifre) findes på mærkeskilt og på evt. tankattest. Tanke med udvendig glasfiberbelægning uden typegodkendelsesnummer, eller tanke, hvor fabrikationsåret ikke kan fastlægges, skal tages ud af brug senest d. 31.03.2010.

Øvrige nedgravede olietanke af stål skal tages ud af brug straks.

Nedgravede kugleformede olietanke af plast af mærket AJVA-PLAST A/S er ulovlige, og skal tages ud af brug straks.

 

Lovpligtigt oliefyrseftersyn

I 2006 trådte nye regler for kedelanlæg i kraft. Efter de nye regler er følgende lovpligtigt:

- Kedlen skal synes af en godkendt teknisk ekspert hvert 5. år - det såkaldt ”regelmæssige eftersyn”.

- Kedlen skal, som hidtil, renses én gang årligt. Rensningen skal som noget nyt foretages af en godkendt teknisk ekspert. Dog kan enkelte kedler fortsat renses af skorstensfejeren.

- Hele anlægget skal gennemføre et éngangseftersyn, når kedlen er mere end 15 år gammel. 15 års eftersynet gælder også som regelmæssigt eftersyn i det år, det udføres.

- Kedler, der var fyldt 15 år inden reglernes ikrafttræden d. 01.09.2006, skal synes inden d. 31.12.2010. Øvrige kedler skal synes i kedlernes 16. leveår.

- Det regelmæssige syn hvert 5. år vedrører kun kedlen, mens 15 års eftersynet vedrører hele varmeanlægget incl. kedel, beholdere, rør, pumper, automatik og radiatorer.

 

FEM – sekretariatet

Godkendte tekniske eksperter kan findes på www.femsek.dk under fanen ”kedler og varmeanlæg”. FEM – sekretariatet administrerer kedelordningen for Energistyrelsen. Sekretariatet har til huse på Teknologisk Institut.

 

Oliebranchens forsikringsordning for jordforurening

I marts 2000 etablerede oliebranchen en forsikringsordning for husstande til dækning af skader fra olieudslip fra villaolietanke. 

Alle husstande med tanke til fyringsolie på under6.000 literer dækket af forsikringen, hvis de får leveret olie via et af de deltagende olieselskaber. Forsikringsordningen blev oprettet med baggrund i jordforureningsloven fra 1999, hvor miljømyndighederne som noget nyt fik adgang til at give påbud efter § 48 om oprensning af jordforurening efter udslip af fyringsolie.

I jordforureningsloven blev der sideløbende med muligheden for påbud efter § 48 indført pligt til forsikring for ejere af olietanke til boligopvarmning.

For at imødekomme oliekundernes forsikringspligt har de olieselskaber, som sælger fyringsolie i Danmark, i samarbejde med Topdanmark A/S, oprettet en forsikring. Forsikringen dækker tankejerens økonomiske tab ved at imødekomme miljømyndighedernes påbud om undersøgelse og oprydning af jordforureningen efter udslip fra fyringsolieinstallationen. Forsikringstageren har en selvrisiko på 2.000 kr.

Alle som får leveret fyringsolie fra: 

- Dansk Olie Kompagni A/S, 

- Dansk Shell DK-Benzin A/S, 

- YX Energi Danmark A/S, 

- Kai dige bach olie a-s, 

- Kuwait Petroleum (Danmark), 

- Metax Olie A/S, 

- OK a.m.b.a. Statoil A/S

- Carl Jensens Marinelager, 

samt kunder, hvis olieleverandør får leveret olie fra ét af ovennævnte selskaber, er omfattet af forsikringen. 

Oliebranchens Miljøpulje (OM) forestår på Topdanmark A/S vegne skadesbehandlingen af jordforureningssager efter forsikringsordningen. Topdanmark A/S står for de forsikringsmæssige aspekter, for eksempel når det skal vurderes, om en sag er omfattet af forsikringsordningen.

 

Brug for hjælp?

Det er relevant med sagkyndig bistand til at undersøge en fast ejendoms miljøstatus i følgende situationer:

- Ved køb af en fast ejendom.

- Ved tilbygning til en allerede eksisterende ejendom.

- Ved behov for at udføre gravearbejde eller for at flytte jord.

- Hvis en grunds status skal ændres fra industri til bolig.

Reglerne om ansvar for jordforurening er mange og afhængige af bl.a. forureningstidspunktet, forureningsårsagen og eventuelle indgåede aftaler. Sagstyperne spænder fra rent offentlige sager til erstatningssager. 

Erstatningssagerne indenfor miljøretten omfatter både krav om erstatning for eventuelle ugyldige påbud, krav overfor tidligere ejere af en forurenet ejendom og kontraktretlige krav.

De er velkommen til at kontakte en af de advokater eller sekretærer hos Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, der arbejder med ejendomshandler og miljøret, for svar på evt. supplerende spørgsmål. 

Der kan derforuden indhentes yderligere info om jordforurening og om JAR på www.regionmidtjylland.dk.

Honorarudgiften for advokatbistand i forbindelse med en jordforureningssag vil blive beregnet med udgangspunkt i det tidsforbrug, der anvendes på sagsbehandlingen.