Investeringer i Luxembourgske SICAF’s og SICAF’SIF skal i Danmark beskattes efter aktieavancebeskatningsloven.

Dette fremgår af Skatterådets bindendes svar offentliggjort som SKM 2007.844.SR den 29 November 2007. Herefter skal gevinst og tab på investeringer i luxembourgske selskaber beskattes efter aktieavancebeskatningslovens kapital 3 om almindelige aktier for så vidt de luxembourgske myndigheder finder, at disse selskaber ikke kan kvalificeres som et investeringsinstitut i henhold til Rådets Direktiv 85/116/EØF.

SICAF’s og SICAF SIF’s er selskaber, der efter luxembourgs lovgivning kontrolleres af det luxembourgske finanstilsyn, men på grund af investeringspolitikken, det faste aktiekapital og en manglende forpligtelse til at tilbagekøbe aktierne til den indre værdi ikke opfylder betingelserne for et investeringsinstitut i henhold til Rådets Direktiv 85/116/EØF. Dette adskiller de luxembourgske SICAFs fra de såkaldte SICAV’s, der anses for at være investeringsinstituter i henhold til Rådets Direktiv 85/116/EØF.

Dansk lovgivning anerkender også andre selskaber, hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi, som investeringsinstitutter. Idet de luxembourgske SICAF’s og SICAF-SIF’s netop ikke har denne forpligtelse til tilbagekøb af egen aktier, sidestilles disse selskabsformer med danske aktieselskaber, på trods af at deres virksomhed består i investering i værdipapirer m.v..

Overvågningen af luxembourgske SICAF’s og SICAF-SIF’s gennem det luxembourgske Finanstilsyn, kravet om en såkaldt ”Promotor” der indestår for et SICAF, en begrænset tilgang til investeringer i SICAF- SIF’s til kvalificerede investorer (institutionelle investorer og investorer, der investerer min. EUR 125.000) samt den i Luxembourg eksisterende prospektpligt for disse selskabsformer formoder ikke at ændre noget på deres status som aktieselskaber i henhold til dansk lovgivning.

Den lave beskatning af luxembourgske SICAF’s og SICAF-SIF (0,01% af den indre værdi pr år) samt tilgangen til mange doppelbeskatningsaftaler - herunder også den danske –gør denne selskabstype til en yderst interessant investeringsform.

Det må derfor forventes, at luxembourgske Banker i fremtiden i stigende grad vil tilbyde deres SICAF’s på det danske marked og at store danske investorer, vil etablere deres egne luxembourgske SICAF- SIF’s , for så vidt det dette er muligt under den danske CFC- lovgivning.

Kontakt

Dr. Helene Boriths Müller, Avocat à la Cour(Lux), advokat (DK) Advokatgruppen Luxembourg · <hbm@advokatgruppen.lu> · 9, Place de Clairefontaine · B.P. 159 · L-2011 Luxembourg ·Tel: +352-26190804 · Fax: +352-26190803 · Skype: helenemueller