Som udgangspunkt er der tre måder hvorpå dit selskab kan ophøre, dog kan der være et utal af grunde til hvorfor det ophører.

  1. Opløsning ved betalingserklæring
  2. Likvidation af selskab
  3. Tvangsopløsning

Udover ovennævnte måder kan et selskab ophøre ved fusion eller spaltning, men fokus for denne blog vil være på ovenstående måder.

Opløsning ved betalingserklæring

Denne form for opløsning foregår ved, at kapitalejerne ved erklæring til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddeler at al gæld er betalt, og at virksomheden er opløst.

Ved betalingserklæringen skal desuden velægges en erklæring fra SKAT om at der ikke længere eksisterer skatte- eller afgiftskrav i forhold til virksomheden.

Viser det sig senere, at betalingserklæringen er givet på et usandt grundlag, og der derfor stadig var gæld i virksomheden hæfter kapitalejerne personligt, solidarisk og ubegrænset for denne.

Likvidation af selskab

Likvidation er en frivillig beslutning om at opløse selskabet. Beslutningen træffes på generalforsamlingen, hvor der også vælges en likvidator, der skal stå for at afhænde selskabets aktiver og passiver. Når likvidatoren er anmeldt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen tegner han selskabet, hvorfor ledelsen ikke længere vil være i stand til at indgå aftaler på selskabets vegne.

Selskabets kreditorer har tre måneder til at anmelde deres krav, efter styrelsen har modtaget likvidationsanmeldelsen, hvorefter likvidatoren skal udarbejde afsluttende likvidationsregnskab. Dette skal dække hele perioden fra den sidst aflagte årsrapport til selskabets opløsning.

Skal der udbetales likvidationsprovenu til kapitalejerne, kan dette som hovedregel først ske ved udløbet af tremåneders perioden. Det er dog nu muligt at udbetale aconto udbytter, mod betryggende sikkerhed, allerede inden periodens udløb.

Den endelige anmeldelse om likvidation skal sendes til styrelsen, sammen med likvidationsregnskabet og referat fra generalforsamlingen.

Tvangsopløsning

Beslutning om tvangsopløsning træffes modsat de to tidligere nævnte ikke af selskabet, men af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Dette sker som følge af, at virksomheden ikke har fulgt loven ved f.eks. ikke at have en lovlig ledelse eller ikke at have indsendt årsrapport. Skifteretten kan udpege en likvidator, der herefter tegner selskabet, og forestår dets opløsning.