Indtægterne fra privates udlejning af møbleret bolig skal angives som ”overskud fra handel og industri” (BIC = Bénéfices industriels et commerciaux) og ikke som indtægter på fast ejendom.
Det franske skattevæsen præciserer, at gentagen udlejning ikke afhænger af udlejningens varighed, men dens tilbagevendende karakter.

Der er dog visse undtagelser: 

 • For personer, der udlejer en del af deres faste bolig som møbleret lejemål under den betingelse, at de fastsætter en rimelig leje (grænsen er for 2015 fastsat til et årligt loft på 184 €/m2).
 • For personer, der udlejer en del af deres faste bopæl under den betingelse at de ikke overskrider en årlig indkomst på 760 €.

Når indtægterne er skattepligtige, bestemmes skatten i forhold til indtægternes størrelse.  

 • Mikro-BIC ordningen (dvs. mikro-virksomhed) gælder, hvis de årlige indtægter ikke overstiger 32.900 €.          
  Hvis du udlejer et landsted, en møbleret feriebolig eller værelse i gæstgiveri, er loftet på de årlige indtægter på 82.200 € og det faste fradrag for udgifter på 71 %.
  Det franske skattevæsen anvender et fast fradrag for udgifter på 50 %. Fællesudgifter kan ikke fratrækkes.
  • Ordningen med de faktiske indtægter gælder, hvis de årlige indtægter overstiger 32.900 €, og kan være en forenklet faktisk ordning eller en normal faktisk ordning. Du kan også frivilligt vælge ordningen med de faktiske indtægter. Valget skal træffes inden den 1. februar i det første år, du ønsker at gøre brug af ordningen. Valget gælder i to år og er uigenkaldeligt i denne periode, undtagen hvis du ændrer aktivitet. Den fornys stiltiende i perioder af to år.

Bemærk, at en privatperson kan få status af professionel udlejer, hvis han samlet opfylder tre betingelser:

 • Et af husstandens medlemmer er registreret i erhvervs- og selskabsregisteret som erhvervsdrivende.
 • Når indtægten fra denne aktivitet overstiger 23.000€.
 • Når husstandens erhvervsindtægter er lavere end indtægterne fra pågældende aktivitet.

Gevinst og tab, der realiseres af ikke erhvervsdrivende, hører under ordningen med privates kapitalvinding på fast ejendom.

Der er ikke moms på udlejning af møbleret ejendom. 

Med hensyn til formueskat er udlejning af møbleret ejendom, der er en erhvervsaktivitet, omfattet af bidrag på merværdi samt virksomheders bidrag på fast ejendom.

Hvis boligen ikke er skatteyderens private bolig, er udlejeren ikke pålagt boligskat.