Skatteministeriet har netop udsendt et styresignal, SKM2011.415, som generelt beskriver reglerne for beskatning af medlemmer, der deltager i aktiviteter i foreningsregi – samt konkret den situation, hvor det drejer sig om medarbejdere, der deltager i diverse aktiviteter i personaleforeninger, som arbejdsgiver har ydet tilskud til.

 

Beskatning og indberetning af personalegoder

Der er ikke tale om nye regler, men der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder i det hele taget som følge af de skærpede regler for indberetning, som blev pålagt alle arbejdsgivere som led i skattereformen (forårspakke 2.0). Det har i denne forbindelse generelt været diskuteret, om disse regler også har omfattet aktiviteter i diverse personaleforeninger (sport, kunst og kultur m.m.).

 

Hvornår skal personalegodereglerne anvendes?

Som det fremgår af styresignalet, er det helt afgørende for den skattemæssige behandling i første omgang at finde ud af, om reglerne for personalegoder skal anvendes.

Kun hvis arbejdsgiver yder et væsentligt tilskud eller på anden måde har en direkte væsentlig indflydelse i foreningen, vil aktiviteterne være omfattet af de almindelige regler for beskatning og indberetning af personalegoder. I modsat fald skal aktiviteterne skattemæssigt behandles på samme måde som aktiviteter i andre foreninger.

 

Væsentligt tilskud

Hvis arbejdsgiveren yder tilskud, der i væsentlig grad dækker udgifterne, anses arbejdsgiver for at have en direkte, væsentlig indflydelse. Dette kan være tilfældet, hvis arbejdsgiver:

1. betaler en væsentlig andel af udgifterne (dvs. mere end medarbejderens bidrag) eller

2. betaler et væsentligt beløb pr. medarbejder

Jævnfør styresignalet er der efter Skatteministeriets opfattelse ikke tale om et væsentligt tilskud, hvis arbejdsgiver yder tilskud, der p.t. ikke overstiger 1.500 kr. pr medarbejder pr. år, og medarbejderen selv betaler et tilsvarende beløb.

Deltager en medarbejder i flere personaleforeninger på samme arbejdsplads, skal der foretages en vurdering af det samlede tilskud, som arbejdsgiveren gennemsnitligt yder pr. medarbejder til alle de foreninger, som en medarbejder deltager i.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er arbejdsgivertilskuddet i sig selv, som er skattepligtigt. Det er derimod de aktiviteter, som tilskuddet bliver brugt til, som skal vurderes.

 

Væsentlig indflydelse

Selv om der ikke er tale om et væsentligt tilskud fra arbejdsgiver, skal personalegodereglerne alligevel anvendes, hvis arbejdsgiver i øvrigt har væsentlig indflydelse på foreningen.

Har arbejdsgiver væsentlig indflydelse på de aktiviteter, der foregår i foreningen (f.eks. via indflydelse i bestyrelsen), eller kan arbejdsgiver via et stort tilskud bestemme, hvilke arrangementer der skal afholdes, kan dette også medføre, at aktiviteterne i personaleforeningen bliver omfattet af personalegodereglerne.

 

Personaleforeninger – med væsentlig arbejdsgiverindflydelse

De aktiviteter, som medarbejderne deltager i, og goder, som medarbejderne modtager fra en sådan personaleforening, anses for ydet af arbejdsgiver og skal derfor skattemæssigt behandles som et ganske almindeligt personalegode.

Der kan være tale om skattepligt i f.eks. følgende situationer:

  • Motions- og sportsaktiviteter, som foregår uden for arbejdspladsen
  • Udlodning af kunst (Medarbejderen kan modregne årets egenbetaling/kontingent i den skattepligtige værdi).

Der skal ske beskatning med en objektiv markedsværdi, og der er indberetningspligt for arbejdsgiveren, hvis værdien af det enkelte gode overstiger 1.000 kr.

Der kan dog være tale om skattefrie aktiviteter, hvis de falder ind under de almindelige regler for generel personalepleje, som f.eks.:

  • Deltagelse i sociale arrangementer som den årlige generalforsamling, vinsmagning, sommerfest, firmaudflugt samt motionsløb af generel karakter

 

Personaleforeninger – uden væsentlig arbejdsgiverindflydelse

De aktiviteter, som medarbejderne deltager i, og goder, som medarbejderne modtager fra en sådan personaleforening, anses ikke for personalegoder og sidestilles skattemæssigt med aktiviteter og goder i andre selvstændige foreninger (se nærmere jf. punkt 4.1 i styresignalet).

I praksis beskattes medlemmerne ikke af aktiviteter, som en forening afholder udgifter til, hvis de afholdes som led

i foreningens virke og i overensstemmelse med formålet efter vedtægterne (og foreningens formål ikke er at skaffe medlemmerne en økonomisk gevinst). Der er således tale om samme situation som f.eks. en almindelig idrætsforening, og der vil typisk være tale om udgifter til f.eks.:

  • Startgebyr til en turnering
  • Fortæring i rimeligt omfang
  • Transport
  • Beklædning som led i og til brug for arrangementer
  • Træner
  • Leje af faciliteter

Der kan dog også være tale om aktiviteter, som er skattepligtige, uanset om foreningen har tilknytning til en arbejdsplads eller ej, som f.eks. udlodning af kunst (Medarbejderen kan modregne årets egenbetaling/kontingent i den skattepligtige værdi).

Der skal ske beskatning med en subjektiv værdi, og der er ikke indberetningspligt for foreningen.