Regeringens oplæg til finansloven for 2012 indeholder væsentlige ændringer i skattesystemet, herunder ændringer omhandlende den ellers gunstige beskatning for aktieløn.

Den 3. november offentliggjorde regeringen sit finanslovsforslag for næste år. Som følge af regeringens oplæg til finanslov må det forventes, at skattebegunstigelsen for medarbejderaktieordningen i ligningslovens §§ 7A om generelle aktieordninger og 7H om individuelle aktieordninger vil blive ophævet. Dog vil der fortsat være mulighed for tildeling efter ligningsloven § 28. 

Det overordnede udgangspunkt er, at medarbejdere, som aflønnes med medarbejderaktioner mv., skal medregne værdien til den skattepligtige indkomst.

Undtagelser til, hvornår en medarbejder skulle medregne et aktievederlag til den skattepligtige indkomst, blev bl.a. indført ved ovennævnte bestemmelser i ligningsloven.

De af regeringen bebudede ændringer vil betyde, at de generelle aktieordninger efter ligningslovens § 7A, som giver mulighed for tildeling af båndlagte aktier for op til 10 % af årslønnen samt indkomstfritagelse for udlodninger op til et grundbeløb kr. 22.800, vil blive ophævet.

Endvidere vil ændringerne betyde, at de individuelle aktieordninger efter ligningslovens § 7H, hvorefter medarbejderen kan modtage op til 10 % af årslønnen i aktier, optioner eller tegningsretter med mulighed for skatteudskydelse og beskatning af aktierne som aktieindkomst, tillige ophæves.

Fremover vil det være fælles for alle medarbejderaktieordninger, at gevinsten ved medarbejderens deltagelse i ordningen vil blive beskattet som lønindkomst.

Optioner og tegningsretter vil dog først blive beskattet på udnyttelsestidspunktet, idet den nugældende ordning efter ligningslovens § 28 opretholdes.

Det er endnu uvist, hvornår de pågældende ændringer må forventes at træde i kraft.