Med en ændring af afskrivningsloven har regeringen netop åbnet et nyt investeringsvindue. Virksomhederne har nu mulighed for at afskrive 115 % af investeringer foretaget i resten af 2012 og frem til udgangen af 2013. Afskrivningsgrundlaget forhøjes for investeringer i fabriksnye driftsmidler anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013. Dette betyder med andre ord, at din virksomhed kan spare i skat ved anvendelsen af disse nye regler. 

Gældende ret

Udgifter til driftsmidler, der anvendes erhvervsmæssigt, kan som udgangspunkt ikke fradrages straks i den skattepligtige indkomst. I stedet kan der foretages skattemæssig afskrivning over en årrække, således at en del af udgiften fradrages i det år, hvor driftsmidlet er anskaffet, og det resterende beløb fradrages i det eller de følgende indkomstår.

Der kan først afskrives fra det tidspunkt, hvor driftsmidlet anses for anskaffet. Et driftsmiddel anses for anskaffet, når det er;

  • leveret til en igangværende virksomhed
  • bestemt til at indgå i virksomhedens drift 
  • færdiggjort i et sådant omfang, at det kan indgå i driften

Driftsmidler som udelukkende benyttes erhvervsmæssigt afskrives som udgangspunkt på en samlet saldo for den enkelte virksomhed. Denne metode kaldes saldometoden, og årets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi, der er ved årets udgang. Saldoværdien opgøres som saldoværdien ved årets begyndelse med tillæg af anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i løbet af året, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler, der er solgt i løbet af året. Der kan maksimalt afskrives 25 % af den afskrivningsberettigede saldoværdi om året.

Udgør den afskrivningsberettigede saldoværdi 12.300 kr. eller derunder (2012-niveau) før årets afskrivning, kan beløbet fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

I stedet for at anvende den nævnte saldometode kan erhvervsdrivende vælge at straksafskrive hele anskaffelsessummen for:

1)      Driftsmidler, hvis fysiske levealder må antages ikke at overstige 3 år

2)      Driftsmidler med en anskaffelsessum på 12.300 kr. eller derunder (2012)

3)      Driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed

4)      Edb-software

De nye regler

Med de nye regler kan virksomheder vælge at lade driftsmidlet indgå på en særskilt saldo med 115 % af anskaffelsessummen. Virksomheden kan således afskrive på et beløb, der er højere end virksomhedens faktiske udgift til driftsmidlet, og dermed kan virksomheden således opnå en skattemæssig fordel.

Herefter vil virksomheden have to afskrivningssaldi for driftsmidler – den almindelige saldo og en særskilt saldo med forhøjede anskaffelsessummer (115 %). Afskrivningerne på den særskilte saldo foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstsårets udgang. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af 115 % af anskaffelsessummen for driftsmidler, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af 115 % af salgssummen for driftsmidler, der er solgt i indkomstårets løb, og som indgik på den særskilte saldo med 115 % af anskaffelsessummen. Det forhøjede afskrivningsgrundlag afskrives med 25 % om året svarende til den gældende afskrivningssats.

Hvornår finder reglerne anvendelse?

For at anvende den fordelagtige afskrivningsregel skal en række betingelser være opfyldt:

1)      Der skal være tale om driftsmidler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Blandet driftsmidler, dvs. driftsmidler der både anvendes privat og erhvervsmæssigt, er ikke omfattet.

2)      Driftsmidlerne skal være anskaffet som fabriksnye.

3)      Driftsmidlerne må ikke straksafskrives.

4)      Reglerne gælder ikke for udgifter til anskaffelse af personbiler og skibe.

5)      Driftsmidlerne skal være anskaffet i perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af kalenderåret 2013 (31. december 2013)  

Salg af driftsmidlet

Sælger virksomheden driftsmidler, som indgår på den særskilte saldo med 115 %, skal salgssummen ligeledes forhøjes med 115 %, som også nævnt ovenfor. Således undgås det, at driftsmidler udelukkende anskaffes for at opnå en forhøjelse af afskrivningsgrundlaget. Virksomheden opnår altså ingen skattemæssig fordel, hvis driftsmidlet videresælges kort tid efter. 

Reglernes ophør

Som nævnt gælder muligheden for at anvende et forhøjet afskrivningsgrundlag kun for driftsmidler, der er anskaffet senest den 31. december 2013. Ved udgangen af indkomstår 2017 skal saldoværdien for driftsmidler, hvis afskrivningsgrundlag er blevet forhøjet, lægges sammen med saldoværdien for driftsmidler, der er afskrevet efter den gældende saldometode. Fra indkomstår 2018 er der således kun en driftsmiddelsaldo; den almindelige driftsmiddelsaldo. Sammenlægningen betyder, at afståelsessummen for driftsmidler med et forhøjet afskrivningsgrundlag omfattet af den særlige saldo på det tidspunkt ikke længere skal fragå med 115 %, men med 100 % som normalt.