Højesteret har i en kendelse af 12. juni 2012 åbnet mulighed for, at en køber af en ejendom på tvangsauktion kan få tiltransporteret ejerpantebreve, som ikke opnåede dækning på auktionen, uden at der skal betales fuld tinglysningsafgift på ny.

I kendelsen udtaler Højesteret:

"Opnår et ejerpantebrev ikke dækning på tvangsauktion, er panteretten for krav mod ejendommens hidtidige ejer ophørt. Det er kun den nye ejer, der efter retsplejelovens § 581, stk. 1, kan forlange pantebrevet slettet på baggrund af auktionen. Den nye ejer kan imidlertid også undlade at forlange ejerpantebrevet slettet af tingbogen og i stedet få ejerpantebrevet tiltransporteret. Højesteret finder, at der ikke er noget til hinder for, at den nye ejer af ejendommen lader transporten tinglyse og anvender ejerpantebrevet som grundlag for pantsætning."

Kendelsen går imod Tinglysningsrettens hidtidige praksis, hvorefter udækkede ejerpantebreve blev forlangt aflyst.