Det er nu blevet tilladt at bruge e-mails, SMS- og MMS-beskeder som kanaler, når du vil sende reklamemateriale til kunder. Der knytter sig dog nogle betingelser til, som du skal overholde. Blandt andet skal du orientere kunden om, hvordan du vil bruge e-mailadressen, og hvordan kunden kan frabede sig markedsføringsmateriale via e-mail. Læs mere om de nye regler her.


For nogle år siden blev der indført en bestemmelse i markedsføringsloven, som forbød erhvervsdrivende at fremsende nogen form for reklame via e-mail til såvel andre erhvervsdrivende som private personer, med mindre modtageren forinden havde givet sit udtrykkelige og specifikke samtykke.

Mange erhvervsdrivende har nok opfattet dette forbud som en anelse hæmmende, og de kan derfor glæde sig over, at det for fremtiden bliver lettere at benytte sig af den moderne teknologi - også i forbindelse med reklamekampagner og lignende.


Bestemmelsen er nemlig blevet ændret, så du nu som erhvervsdrivende gerne må sende reklamemateriale til dine kunder - såvel privatpersoner som andre erhvervsdrivende - via e-mail, hvis du forud har modtaget kundens e-mailadresse i forbindelse med anden handel. Dette uanset om kunden har givet sit udtrykkelige samtykke til modtagelsen eller ej.


Tre betingelser skal være opfyldt

Den første betingelse er, at du - i forbindelse med at du modtager kundens e-mailadresse - oplyser, at den vil blive brugt til at fremsende reklamemateriale.


Den anden betingelse er, at du derudover kun må anvende e-mailadressen ved reklame for tilsvarende varer eller tjenesteydelser. Det skal altså være den samme type varer eller tjenesteydelser, som den eller dem, kunden købte, da vedkommende opgav sin e-mailadresse. Hvis kunden eksempelvis har købt et par bukser, vil du kunne sende reklamer for andet tøj, men derimod ikke for skriveredskaber.


Om der er tale om varer eller tjenesteydelser inden for samme gruppe, vil bero på en konkret vurdering, og det er derfor ikke muligt at sige præcist, hvor grænsen går.


Den tredje betingelse, som du skal være opmærksom på, er, at du ved hver henvendelse skal oplyse kunden om hans eller hendes mulighed for at frabede sig fremtidig markedsføring via e-mail. Det kan for eksempel fremgå af den bestillingsseddel eller hjemmesiden, hvor kunden oplyser sin e-mailadresse. Muligheden skal foreligge, hver gang kunden modtager reklame-e-mails.

SMS-beskeder og MMS ligestilles i øvrigt med e-mails. Det vil sige, at det er de samme regler, som gælder her.


Overtrædelse kan medføre bødestraf

Overtræder du den nye bestemmelse i markedsføringsloven - eksempelvis hvis du sender reklame-e-mails for varer eller tjenesteydelser, som tilhører en helt anden gruppe - vil du ligesom tidligere kunne straffes med bøde. Bødeniveauet vil blive fastsat gennem retspraksis, så det er derfor ikke muligt nu at sige noget om, hvilket niveau bøder kommer til at ligge på.