Med det fremsatte forslag til finanslov bliver reglerne for familiemæssige generationsskifter strammet. Med finanslovforslaget lægges der op til, at muligheden for at udskyde beskatning ved generationsskifte af virksomhed begrænses. Det sker ved en stramning af den såkaldte ”pengetanksregel”. Det betyder, at hvor passiv virksomhed i form af penge, værdipapirer, udlejningsejendomme mv. har kunnet udgøre indtil 75 % af virksomhedens aktiver og indtjening heraf, nu begrænses til at måtte udgøre
25 %, hvis successionsreglerne skal kunne anvendes.

Successionsreglerne medfører, at man kan udskyde en skattebetaling i den nære familie og medarbejdere, mod at den eller de nye ejere overtager skattebyrden.

Det er en regelstramning, der vil ramme mange familiemæssige generationsskifter, da der jo typisk er foretaget en konsolidering i virksomheden og i et vist omfang også foregår udlejning af fast ejendom til eksterne. Reglerne bliver igen som sidst vi havde en rød regering.

Da der er tale om finansloven for 2012, må vi formode, at reglerne først træder i kraft på dette tidspunkt og der er derfor fortsat mulighed for at gennemføre generationsskifter med succession baseret på regnskaberne pr. 31.12.2010 for virksomheder med kalenderårsregnskab indtil udgangen af november 2011. Forannævnte betyder, at de steder, man længe har talt om et generationsskifte, snarest bør overveje en gennemførelse. Uanset at det ikke på nuværende tidspunkt er afklaret, om en eller flere af børnene skal inddrages i virksomheden som følge af deres alder, kan et kapitalmæssigt generationsskifte, hvor børnene reelt ikke får indflydelse, godt gennemføres med fuld kontrol til den nuværende ejer, men med værdiflytning eller flytning af fremtidig værdistigning til børnene. Dette er naturligvis primært interessant, hvor der udover at være tilstrækkelige midler til ejerens pensionering, er tale om mulighed for at kunne give gaver til børnene eller der ligger en forventet fremtidig værdistigning, som ejeren ikke har behov til sin egen pensionering.