Alle, der driver virksomhed i selskabsform, det være sig i form af et A/S, ApS eller IVS (iværksætterselskab) bør overveje, om driftsselskabet skal være ejet direkte af selskabets fysiske ejer, eller om ejeren skal indsætte et holdingselskab til at eje driftsselskabet, med den fysiske person som ejer af holdingselskabet.

Et holdingselskab er et selskab, der udelukkende har til formål at eje andre selskaber (oftest driftsselskaber), og hvor det selskab, der ejer selskabet, betegnes som ”holdingselskab”.  Det ejede selskab betegnes som et ”datterselskab”.

Et holdingselskab kan eje flere selskaber.

Fordelen ved at indsætte et holdingselskab som ejer af driftsselskabet er mange.

Alle udbytter fra et datterselskab til holdingselskab kan udloddes skattefrit, hvorved man uden skattemæssige konsekvenser kan udlodde driftsselskabets overskud til holdingselskabet, og derved beskytte den opsparede kapital, hvis datterselskabet eksempelvis senere måtte erklæres konkurs.

Datterselskabet kan uden skattemæssige konsekvenser optimeres i forbindelse med et salg af datterskabet. Består en del af datterselskabets aktiver af en høj egenkapital, kan en del af denne egenkapital udloddes til holdingselskabet.  Derved sikres det, at der at det er datterselskabets drift og ikke selskabets formue, der sælges.  Købet vil være mindre likviditetskrævende for en køber, hvilket dels vil lette salgsprocessen dels optimere prisen på det solgte datterselskab.

Et veldrevent driftsselskab kan blive afhændet for en høj salgssum.   Salgssummen vil kunne indgå skattefrit i holdingselskabet og derved efterlade en formue, som holdingselskabet  kan anvende til andre investeringer eksempelvis i en ny virksomhed.

Benyttelse af holdingselskaber vil også såvel juridisk som skattemæssigt gøre det lettere at gennemføre et generationsskifte, der, ligesom i en salgssituation, vil være mindre likviditetskrævende, hvis selskabet ligger i en holdingkonstruktion.

Det er først, når holdingselskabet udbetaler udbytte til den fysiske ejer, at der sker beskatning efter de almindelige udbytteregler, dvs. i 2016 med 27 % af de første kr. 50.600,00 (for ægtefæller i alt kr. 101.200,00), og med 42 % af det årlige udbytte herudover.

En anden fordel ved en holdingkonstruktion, er en større fleksibilitet, hvis der er flere ejere af driftsselskabet.  De enkelte ejere kan have forskellige behov og ønsker om personlige udlodning af udbytte. Eftersom udbytterne kan udloddes skattefrit til det enkelte holdingselskab, kan der udloddes det samme udbytte til de ejende holdingselskaber, hvorefter den enkelte ejer selv kan bestemme, om,   og i hvilket omfang der skal ske en udlodning fra holdingselskabet til den fysiske ejer.

Hvis en personlig ejer af et selskab ønsker at gå over i en holdingkonstruktion, kan det under visse forudsætninger gennemføres efter reglerne om skattefri anparts-/aktieombytning.  Denne løsning er noget dyrere og mere kompliceret, end ved samtidig stiftelse af datter- og holdingselskab.  Det anbefales derfor at man kontakter en advokat, der kan vejlede og rådgive om mulighederne og om det i det hele taget vil være den rigtige løsning.  Man skal være opmærksom på, at holdingselskabet i en periode på 3 år efter den skattefrie aktie-/anpartsombytning ikke uden skattemæssig konsekvenser kan sælge kapitalandele i driftsselskabet.

Ulemperne ved en holdingkonstruktion er, dels at det er dyrere at etablere to selskaber fremfor et selskab, bl.a. i stiftelsesomkostninger, dels vil der være årlige ekstraomkostninger til såvel en øget administration som at der skal udarbejdes årsrapporter for både holdingselskabet og driftsselskabet, dvs. minimum to årsrapporter.