Med virkning pr. 01.01.2007 blev reglerne om deling af pensionsmidler i forbindelse med skilsmisse ændret radikalt. Udgangspunktet er således nu ved skilsmisse, at hver part beholder egne pensionsordninger uden, at skulle dele disse med den anden part.

Da ægtefællers pensionsopsparinger kan være af meget forskellig størrelse, blev der med ikrafttræden af de nugældende regler givet mulighed for, at den part, der er ringest stillet, i visse tilfælde kan få en kompensation. Der har indtil videre ikke været mange retssager om muligheden for at opnå de forskellige kompensationsformer, men Østre Landsret har den 22.12.2011 afsagt en dom omkring spørgsmålet.

I den afsagte dom fra Østre Landsret havde parterne været gift i 28 år. Kvinden havde arbejdet på deltid, mens børnene var små, og manden havde gjort karriere. Kvindens samlede pensionsindbetaling udgjorde derfor kr. 156.000,00, mens manden fra sit ansættelsesforhold havde en pensionsordning med en samlet værdi på kr. 187.000,00. Østre Landsret nåede til den konklusion, at kvinden havde krav på en rimelighedskompensation med henvisning til Retsvirkningslovens § 16e. Rimelighedskompensationen blev skønsmæssigt fastsat til kr. 200.000,00, hvilket var begrundet med en betydelig forskel i værdierne af parternes pensionsrettigheder.

Læren af dommen fra Østre Landsret er, at alle bør sikre sig sin egen tilstrækkelige pensionsopsparing, da der ikke kan forventes opnået noget kompensationsbeløb i rimeligt niveau i forhold til den anden parts opsparing, og det til trods for, at der er meget stor forskel i størrelsen af parternes pensionsopsparinger.