SPØRGSMÅL
Min kone og jeg skal skilles. Vi har tre fælles børn på henholdsvis 7,9 og 12 år. Hvordan er reglerne i forbindelse med hvem der skal have børnene osv.? Jeg tror godt vi kan blive enige om det meste indbyrdes, men hvordan forholder vi os i øvrigt, hvis vi nu ikke kan blive enige?

SVAR
Spørgsmål omkring børnene vedrører som regel både forældremyndighed, bopæl og samvær. Jeg vil derfor kort skitsere reglerne for dette.

Forældremyndighed
Der gælder et helt klart udgangspunkt om, at forældrene beholder den fælles forældremyndighed efter såvel separation, skilsmisse eller samlivsophævelse. Dette udgangspunkt fraviges kun, hvis der er særlig ”tungtvejende årsager” til at ophæve den fælles forældremyndighed.

Forældremyndighedsindehaverne skal være enige om alle væsentlige beslutninger omkring barnet, herunder spørgsmål om skolevalg, videreuddannelse, skolefritidsordning, risikobetonede fritidsaktiviteter og flytning til udlandet.

Bopæl
Selvom forældrene har fælles forældremyndighed, skal barnets bopæl registreres hos én af forældrene/forældremyndighedsindehaverne. Den af forældrene som barnet har bopæl hos ifølge folkeregisteret, er også den der får udbetalt børnetilskud fra det offentlige. Bopælsforælderen har som udgangspunkt også ret til at modtage børnebidrag fra den anden forælder.

Den der har barnet boende hos sig, træffer beslutninger vedrørende den daglige omsorg for barnet, herunder sædvanlige fritidsaktiviteter, valg af daginstitution mv.

Samvær
Den af forældrene der ikke har barnet boende har ret til samvær, altså ret til at se, og være sammen med barnet, uden at den anden forælder er til stede.

Omfanget af samværet aftales ofte internt mellem forældrene og bør indeholde en stillingtagen til samvær i såvel hverdage, weekender, ferier og i forbindelse med højtider. En sådan aftale mellem forældrene kan eventuelt skrives ned og indsendes til Statsforvaltningen.

Aftalen kan også indeholde en bestemmelse om, at hvis samværet ikke overholdes, kan man få fogedrettens bistand til at gennemføre samværet ifølge aftalen.

Statsforvaltningen
Hvis I som forældre ikke kan blive enige om forældremyndighed eller bopæl, kan hver af jer indbringe spørgsmålet for Statsforvaltningen. Statsforvaltningen indkalder da til et møde hvor der forsøges at opnå enighed imellem jer.

Opnås der ikke enighed i Statsforvaltningen, kan hver af jer begære sagen indbragt for retten, som herefter træffer afgørelse. Der kan opnås fri proces til dette, hvis man opfylder nogle nærmere betingelser.

Er forældrene udelukkende uenige om samvær til den af forældrene, der ikke har barnet boende, kan Statsforvaltningen træffe afgørelse om samvær - en såkaldt 'samværsresolution'. Samværsresolutioner kan ikke indbringes for retten, men kan påklages til Familiestyrelsen.