Ny forældreansvarslov afløser den tidligere gældende lov om forældemyndighed og samvær

Det følger af den nye lov, at såfremt forældre, der har fælles forældremyndighed, og som ikke lever sammen, ikke er enige om forældremyndigheden, afgør retten, om den fælles forældremyndighed skal fortsætte, eller om en af dem skal have forældrermyndigheden alene. Retten kan kun ophæve den fælles forældremyndighed, hvis der foreligger tungtvejende grunde herfor.

Efter den tidligere lov kunne retten ikke bestemme, at den fælles forældremyndighed skulle fortsætte, men alene bestemme, hvem af forældrene, der skulle have forældremyndigheden alene.

Er det ikke eller kun i yderst begrænset omfang samvær med den forældre, barnet ikke har bopæl hos, kan der efter den nye lov i ganske særlige tilfælde fastsættes samvær med barnets nærmeste pårørende, som det er nært knyttet til, dvs. at der er mulighed for samvær med andre end barnets forældre.

Det bemærkes for god ordens skyld, at kun uddrag af de nye regler er omtalt, og at samtlige bestemmelser i det nye regelsæt således ikke er anført.