Fremgangsmåden ved skilsmisse

I forbindelse med kommunalreformen skete der også en væsentlig ændring i Statsamternes, nu Statsforvaltningernes arbejdsområder, specielt indenfor familieretten.

Alle sager om opløsning af ægteskab og afklaring om uenighed om forældremyndighed begynder nu ved Statsforvaltningen. Sagerne kan ikke i dag i modsætning til tidligere anlægges direkte ved domstolene. Der er nu skabt et enstrenget og mere gennemskueligt system, hvor alle opgaver i forbindelse med separation, skilsmisse og forældremyndighed starter i Statsforvaltningerne.

Statsforvaltningerne afgør også sagerne om samvær, størrelsen af ægtefællebidrag og spørgsmål om børnebidrag.

I Statsforvaltningerne søges der opnået forligsmæssige løsninger mellem forældrene eller ægtefællerne gennem indkaldelse til møder med dels jurister og andre sagkyndige.

Kan en enighed ikke opnås, henviser Statsforvaltningerne sagerne til domstolene. Dette kan ske hvis Statsforvaltningen allerede straks ved modtagelse an en begæring kan se at enighed ikke kan opnås.

Hver af de implicerede parter kan senest 4 uger efter Statsforvaltningen har truffet en afgørelse, anmode Statsforvaltningen om at indbringe sagen for retten.