Højesteret fastslår i en nylig afsagt kendelse, at anvendelsen af anbefalet brev ikke er tilstrækkelig, såfremt man skal sikre sig dokumentation for, at brevet, og dermed meddelelsen, er kommet frem til rette modtager.

Denne kendelse har afgørende betydning for virksomheder og privatpersoner, der skal sende vigtige meddelelser og samtidig skal kunne føre bevis for, at modtageren rent faktisk har modtaget skrivelsen.

Kendelsen vedrører det, man juridisk kalder »påbud«. Påbud er ensidige erklæringer, som har til formål at »lægge bånd på modtageren«. Et påbud bliver bindende for modtageren, når det er kommet frem – der stilles altså ikke krav om, at modtageren har læst meddelelsen. Eksempler på påbud er: En reklamation over en mangel eller anden misligholdelse, indkaldelse til retsmøder, en opsigelse af et lån eller lejemål, en modregningserklæring etc

Højesterets kendelse vedrørte en billist, der havde indsigelser imod en parkeringsafgift. Billisten var ved flere anbefalede breve blevet indkaldt til retsmøde i fogedretten. Brevene blev imidlertid aldrig afleveret til billisten eller afhentet ved postudleveringen.

Kernen i denne sag var, hvorvidt billisten var lovligt indkaldt til retsmødet.

Når man indkalder til retsmøder ved anbefalet brev, er det en forudsætning for lovlig indkaldelse, at brevet er kommet frem. Højesteret fandt, at denne betingelse ikke var opfyldt, da det anbefalede brev ikke var udleveret eller afhentet og derfor blev returneret til afsenderen. Anmeldelsen fra postvæsenet om, at et anbefalet brev fra en domstol kan afhentes, indebar ikke i sig selv, at billisten var lovligt indkaldt til retsmødet.

Kendelsen drejer sig konkret om retsmøder, men det må forventes, at den tillige finder anvendelse på øvrige »påbud«.

Denne kendelse har betydning for de tilfælde, hvor fremkomsten er afgørende for meddelelsens retsvirkning.

For at sikre sig i disse tilfælde kan meddelelsen sendes med afleveringsattest. Herved modtager afsenderen en kvittering fra postvæsenet om, at brevet er afleveret i modtagerens postkasse. »Påbuddet« er i juridisk forstand kommet frem, og får derved retsvirkning efter sit indhold.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller er interesseret i at vide mere om dette område, er du meget velkommen til at kontakte os, ligesom vi opfordrer til at følge vor side på LinkedIn, hvor vi løbende vil udsende nyheder, artikler mv.