Højesteret har i en nylig afsagt kendelse UfR 2011.3074H, fastslået at en ensidigt indhentet ejendomsmæglererklæring om markedslejen, blev tilladt fremlagt under sagen, og forelagt for skønsmanden i forbindelse med syn og skøn vedrørende markedslejen.

Højesteret henviste i afgørelsen til, at denne afgørelse var i tråd med Højesterets tidligere afgørelse i UfR 2011.151H, hvorefter en part som udgangspunkt ikke er afskåret fra at fremlægge udtalelser og erklæringer om forhold af teknisk, økonomisk eller lignende karakter, der inden sagsanlægget er indhentet hos rådgivere og sagkyndige. 

I sagen UfR 2011.151H fik sagsøger overfor et sagsøgt el-selskab, lov til at fremlægge en rapport, der sandsynliggjorde sagsøgers tab, og som var indhentet forud for sagsanlægget.

Af øvrige Højesterets afgørelser vedrørende samme problemstilling kan nævnes UfR 2007.2040H, UfR 2008.2193H samt UfR 2008.2393H.

I UfR 2007.2040H og UfR 2008.2193 tillod Højesteret, at sagsøger fremlagde en speciallægeerklæring indhentet forud for sagens anlæg, til brug for vurdering af sagsøgers forringede arbejdsevne.

I UfR 2008.2393H tillod Højesteret, at sagsøger fremlagde et notat udarbejdet af en teknisk rådgiver, med beregning af de fordyrelser som en påstået karteldannelse havde påført sagsøger.

Ved en ensidigt indhentet erklæring forstås, en erklæring hvorved modparten ikke har haft mulighed for at varetage sine interesser.

Afgørende for, om retten som udgangspunkt vil tillade en sådan ensidigt indhentet erklæring fremlagt for en skønsmand under en sag, er om erklæringen er indhentet forud for sagens anlæg.

Som modifikation hertil gælder dog, at hvis erklæringen er indhentet umiddelbart inden sagens anlæg, vil Retten kunne afvise fremlæggelsen heraf, ud fra et omgåelseshensyn. Særligt hvis det på tidspunktet for indhentelse af erklæringen, står parten klart, at tvisten er uundgåelig.

Erklæringer indhentet ensidigt efter sagens anlæg, vil som det klare udgangspunkt ikke blive tilladt fremlagt mod modpartens protest.

Uagtet at sådanne erklæringer indhentet forud for sagens anlæg, generelt set bliver tilladt fremlagt, er det dog i alle tilfælde af afgørende betydning, at Rettens bevisbedømmelse er fri, jf. retsplejelovens § 344, stk. 1.

Retten vægter således i alle tilfælde den bevismæssige værdi af en sådan erklæring, og erklæringen vil som det helt klare udgangspunkt ikke kunne erstatte et egentligt syn og skøn.

Som et alternativ til en ensidigt indhentet erklæring, bør det altid overvejes, om isoleret bevisoptagelse udmeldt gennem retten, kan være et bedre og sikrere bevis, til brug for en senere retssag.