Ensidigt indhentede erklæringer indhentet efter foretagelse af syn og skøn i henhold til retsplejelovens § 343 men før udtagelse af stævning tilladt fremlagt under den efterfølgende retssag.

Efter foretagelse af syn og skøn men før udtagelse af stævning indhentede rekvirenten af syn og skønnet et afhjælpningsprojekt, og der blev på den baggrund indhentet 3 tilbud på udbedring af arbejder som omfattet af skønsmandens erklæring. Ved udtagelse af stævning ønskedes afhjælpningsprojektet og de rekvirerede tilbud fremlagt som bilag i sagen, hvilket imidlertid blev nægtet af byretten, idet byretten fandt, at den foreliggende situation skulle sidestilles med, at der efter sagsanlægget efter et gennemført syn og skøn ensidigt blev indhentet erklæringer vedrørende samme spørgsmål, som skønsmanden havde vurderet.

Med Procesbevillingsnævnets tilladelse blev byrettens afgørelse kæret til Vestre Landsret, der traf afgørelse om, at såvel afhjælpningsprojektet som de ved licitation indkomne tilbud kunne fremlægges som bilag i den verserende retssag, allerede fordi afhjælpningsprojektet og de indkomne tilbud var indhentet forud for sagens anlæg.