Begrebet Corporate governance dækker over de værktøjer og strukturer, som er implementeret, for at interessenter kan øve indflydelse på selskabets ledelse. Problemstillingen som afføder begrebet opstår som følge af adskillelsen af ejerskab og kontrol, hvilket i sidste ende medfører adskillelse af beslutningstager og risikotager.

I økonomisk teori er denne problemstilling benævnt principal-agent problemet og problemet tænkes at kunne overkommes med Corporate Governance som ensretter parternes interesser. Corporate Governance kan eksempelvis udgøre, direktørkontrakter, en ejeraftale, CSR politik, transparens, aktivt ejerskab eller andre værktøjer som gør ejere og interessenter i stand til at påvirke ledelsens adfærd.

Komitéen for god selskabsledelse anbefaler, at selskabets ledelse tager stilling til følgende:

1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

2. Interessenternes rolle og betydning for selskabet samt samfundsansvar

3. Åbenhed og transparens

4. Det øverste og det centrale ledelsesorgans opgaver og ansvar

5. Det øverste ledelsesorgans sammensætning og organisering

6. Ledelsens vederlag

7. Regnskabsaflæggelse

8. Risikostyring og intern kontrol

9. Revision

Anbefalingerne er retningslinier, og selskaberne er derfor ikke bundet af dem. Anbefalingerne fungerer i stedet ud fra et Comply-or-Explain princip, hvor selskabet kan følge anbefalingerne eller i stedet redegøre for hvordan det har afveget.