Finanskrisen har svækket forbrugertilliden og øget fokus på virksomheders rolle i samfundet. CSR og gennemsigtighed er en del af løsningen, og det skal derfor være lettere at arbejde med ansvarlighed. EU-kommissionen opfordrer alle europæiske erhvervsledere til at udtrykke en forpligtende erklæring om at udbrede ansvarlig forretningsdrift.

Ny EU-strategi for virksomheders samfundsansvar
Finanskrisen har gjort, at forbrugertilliden har lidt skade og har skabt et øget fokus på konsekvenserne af erhvervslivets beslutninger for det omgivne samfund. Det har gjort, at der er kommet øget fokus på CSR, hvilket bl.a. ses ved, at antallet af virksomheder i EU, der har tilsluttet sig de 10 CSR-principper i FN’s Global Compact, er steget fra 600 i 2006 til over 1900 i 2011. EU-kommissionen er derfor i oktober 2011 kommet med en ny strategi for CSR i 2011-14. Den indeholder en ny definition for CSR, og fokuserer i højere grad end tidligere på, at en virksomhed skal kende og forøge sin værdiskabelse i samfundet – f.eks. gennem udvikling af samfundsgavnlige produkter og services – og samtidig kende og minimere sine negative påvirkninger af samfundet.
EU-kommissionen vil samarbejde med medlemsstater, virksomheder og andre interessenter om at overvåge fremskrift indenfor CSR. Kommissionen vil inden for strategiperioden undersøge om tilkendegivelser fra europæiske virksomheder med mere end 1000 ansatte stemmer overens med internationalt anerkendte CSR-principper, og opfordrer store og multinationale virksomheder til at tilslutte sig en eller flere af disse ordninger:

  • FN Global Compact
  • OECD Guidelines for Multinationale Virksomheder
  • FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder
  • ISO 26000
  • ILO’s trepartserklæring om principper for multinationale virksomheder og socialpolitik.
    Kommissionen opfordrer alle europæiske erhvervsledere til før midten af 2012 at udtrykke en forpligtende erklæring om, i tæt samarbejde med offentlige myndigheder og andre interessen-ter, at udbrede ansvarlig forretningsdrift til et langt større antal af virksomheder i EU – med klare mål for 2015 og 2020. Endelig ønsker kommissionen at fremme både sociale og miljømæssige overvejelser i offentlige indkøb på alle niveauer af den offentlige administration i medlemslandene.

Ny definition af CSR
EU-kommissionens nye definition af CSR er: "Virksomhedernes ansvar for deres indvirkning på samfund”. Den nye definition er i overensstemmelse med internationalt anerkendte CSR principper og retningslinjer, som OECD's Retningslinjer for multinationale virksomheder, ISO 26000 om Social Responsibility og FN’s retningslinjer om menneskerettigheder. Den skal give større klarhed for virksomheder og bidrage til øget global konsistens indenfor emnet.

Bedre kommunikation af CSR
Sommetider er der et misforhold mellem forbrugernes forventninger til virksomheder og deres opfattelse af, hvordan virksomhederne egentlig er. Dette skyldes bl.a. at nogle virksomheder overdriver deres egne sociale eller miljømæssige performance, at nogle virksomheder ikke driver forretning på en ansvarlig måde, men også at forbrugerne ikke til fulde forstår de forhold, virksomhederne opererer under. Derfor opfordrer EU-Kommissionen virksomheder til at integrere en strategisk tilgang til CSR, hvor innovative forretningsmodeller forholder sig til både sociale forhold, miljø, etik og menneskerettigheder.
For at bidrage til øget værdiskabelse og undgå tab af omsætning, er det vigtigt at kommunikation af CSR forbedres. Kommissionen pointerer, at forbrugere og investorer kan belønne socialt ansvarlige virksomheder gennem deres beslutninger. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis interessenterne kender de mest ansvarlige virksomheder. En måde at gøre kommunikationen om CSR bedre er ved at anvende anerkendte rapporteringsværktøjer, der gør det lettere at strukturere arbejdet med ansvarlighed, sammenligne resultater og fremme ansvarlighed via øget gennemsigtighed for virksomheders interessenter. Kommissionen henviser til den internationale standard Global Reporting Initiative (GRI).

Hvordan kommer du i gang med CSR?
Det er Deloittes erfaring, at strategisk arbejde med CSR kan skabe og opretholde virksomhe-dens legitimitet overfor samfundet og markedet og dermed være afgørende for virksomhedens fremtidige eksistensberettigelse. Deloitte ønsker at fremme muligheden for at drive forretning på en måde, der tager ansvar for det globale samfund og forbedrer vilkårene for andre – samtidig med at virksomheders indtjening og vækst fortsat øges. Ved at implementere CSR hensigtsmæssigt, kan disse formål supplere hinanden.

Deloitte kan via dialog og målrettede workshops hjælpe jer i gang med at udforme formålsbestemte og systematiske CSR-tiltag, som efterfølgende indarbejdes i jeres virksomhedsstrategi og løbende drift. Desuden kan vi hjælpe med at øge troværdigheden af virksomhedens løbende CSR-ledelse, -rapportering og -kommunikation .