Fra sommeren 2017 skal en lang række selskaber og virksomheder registrere deres reelle ejere. Reelle ejere er fysiske personer, der i sidste instans enten ejer eller kontrollere en virksomhed. Det kan enten være i form af kapitalandele eller i forhold til stemmerettigheder eller anden form for indflydelse, f.eks. retten til at udpege et ledelsesmedlem.

De selskabs- og virksomhedstyper, der skal registrere deres reelle ejere, er iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S), kommanditselskaber (K/S), interessentskaber (I/S), erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde, finansielle virksomheder, virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA) og europæiske virksomheder (SE, SCE, EØFG). Børsnoterede selskaber og enkeltmandsvirksomheder skal ikke registrere deres reelle ejer.

Siden 2014 har iværksætterselskaber, anpartsselskaber, aktieselskaber, partnerselskaber og registreringspligtige kommanditselskaber skulle registrere deres legale ejere i Det Offentlige Ejerregister. Legale ejere er både fysiske eller juridiske personer (virksomheder), der ejer mere end 5 % af selskabets stemmerettigheder eller kapital. Dette ændres der ikke ved.

Indførelsen af et register over reelle ejere betyder, at selskaber og virksomheder fremover har pligt til at indhente og opbevare oplysninger om deres reelle ejere, herunder de reelle ejeres rettigheder. Disse oplysninger skal hurtigst muligt, efter at selskabet eller virksomheden er blevet bekendt med, at en fysisk person er blevet reel ejer eller ikke længere er reel ejer, registrere disse oplysninger i Erhvervsstyrelsens register, hvorefter oplysningerne vil være offentligt tilgængelige.

For at sikre tilstrækkelig sikker identifikation af de virksomheder, som skal registrere reelle ejere, indføres en ny pligt i CVR-loven for virksomheder, som ikke allerede er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister, til at registrere en række grundoplysninger. Dette betyder bl.a., at en række interessentskaber, kommanditselskaber og fonde, som i dag ikke er registreringspligtige, fremover vil skulle grundregistreres og registrere reelle ejere. Reeelle ejere vil herefter – lige som legale ejere – fremgå af virksomhedens oplysninger i CVR (det Centrale Virksomhedsregister). En tilsidesættelse af registreringspligten, kan medføre bødestraf. 

Lovforslaget skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser ved implementering af 4. hvidvaskdirektiv, bestemmelser om reelle ejere og skabe øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstruktur, så det fremover bliver sværere at sløre ejerskabet af en virksomhed gennem indviklede selskabskonstruktioner.

Herudover skal det reelle ejerregister bidrage til at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering og at dæmme op for misbrug af selskabs- og skattelovgivningen og for skatteunddragelse, idet selskaberne og virksomhederne pålægges en pligt til efter anmodning fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet samt øvrige offentlige myndigheder, herunder SKAT, at udlevere oplysninger om de reelle ejere. 

Erhvervsstyrelsen udarbejder en vejledning om registreringen af reelle ejere på Virk Indberet, der offentliggøres via. Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk.