Ved skifte efter en ægtefælles død udtager den længstlevende ægtefælle egne pensionsrettigheder og lignende rettigheder forlods af fællesboet, dvs. uden at de skal deles med dødsboet.

Den længstlevende ægtefælle udtager endvidere forlods beløb fra kapitalpensionsrettigheder eller fra lignende rettigheder samt supplerende engangsydelser, der allerede er udbetalt, i det omfang beløbene ikke må anses for forbrugt.

Ved skifte i anledning af separation eller skilsmisse udtager ægtefællerne egne rimelige pensionsrettigheder forlods, dvs. uden at de skal deles, fra fællesboet.

En pensionsordning anses for rimelig, hvis den er sædvanlig i forhold til den pågældende ægtefælles job, løn m.v.

Ægtefællerne udtager endvidere forlods beløb fra rimelige kapitalpensionsordninger eller supplerende engangsydelser, der allerede er udtalt, i det omfang beløbene ikke må anses for at være forbrugt.

Har ægteskabet været af kortere varighed, udtager ægtefællerne alle pensionsrettigheder forlods af fællesboet. Det samme gælder rettigheder, der allerede er udbetalt, i det omfang beløbene ikke må anses for at være forbrugt.

Ved skifte af fællesboet i anledning af separation eller skilsmisse, kan skifteretten bestemme, at en ægtefælle skal betale et beløb til den anden ægtefælle, såfremt

  1. sidstnævnte ægtefælle under ægteskabet har foretaget en mindre pensionsopsparing, end hvad der svarer til en rimelig pensionsordning for den pågældende, og
  2. dette skyldes, at denne ægtefælle af hensyn til familien eller den anden ægtefælle helt eller delvis har været uden for arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på nedsat tid.

Beløbet kan højst udgøre halvdelen af forskellen mellem værdien af den pensionsordning, hver af ægtefællerne har fortaget under ægteskabet af midler fra fællesejet.

Skifteretten kan endvidere ved skifte af fællesboet i anledning af separation og skilsmisse bestemme, at en ægtefælle skal betale et beløb til den anden ægtefælle for at sikre, at denne ikke stilles urimeligt i pensionsmæssig henseende, hvis

  1. ægteskabet har været af længere varighed og
  2. der er stor forskel i værdierne i ægtefællernes pensionsrettigheder.

Ved afgørelsen tages der hensyn til ægteskabets varighed, ægtefællernes formueforhold og omstændighederne i øvrigt.

Ægtefæller kan ved ægtepagt aftale, at en pensionsrettighed skal være særeje.

Ægtefæller kan endvidere ved ægtepagt aftale, at værdien af en kapital- eller ratepensionsordning skal indgå i delingen af fællesboet, dvs. at der sker deling mellem ægtefællerne, ved skifte i anledning af separation eller skilsmisse.

Det bemærkes for god ordens skyld, at de nye regler kun er beskrevet i hovedtræk, og at samtlige bestemmelser i det nye regelsæt således ikke er anført.